WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
Paunak leh A khiatna

(1) A si masa puantuam tang..?
= A masa peuh hampha zaw...
(2) Ak ta mang kuan ki tu tu ?
= Ki lem na a om kei leh kiam suk na ,man than na piang..
(3)Ak ta duh gawl ki lawh khuh?
=Huai ham lua leng gin na ki ngah thei,,,,
(4)Ak tui sung ah a vom ding leh a kang ding ki tha lo?
=Mai lam thu piang ding ki gen khol thei lo..
(5)Bui pi lei kei in zong khua ngai ?
=Ki dawm in gam ta ding....
(6)Bui a phak khuan a tawp?
=Maban tun dek tak na pi a tut kuan a tawp...
(7)Cim nuai a sa ki bak gel tui ah ki thuk?
=Lung dam na mang  ngilh ngei lo,khat vei tei tei thuk kik hang tang....
(8)Dek lam tuk tum zong gal suak thei?
=I muan pen zong gal suak thei,,,,
(9)Gallu kih ta gallu tuak?
=A hak sa khat peuh ut lo a i pelh hang in tuak ve ve...
(10)Gal phawn kuan leh ma tut kuan?
=Na sep na khat peuh peuh ah i zawh kuan ciang in han ciam sem sem ding....
(11) Gip zong leh khuai  zong ki tuak?
=Deih tuak ki khek...
(12)Ha kai pahtak lung heng?
=A hoih ding a i up mawh khat a hoih lo te...
(13)Hau sa sial mei let ?
=Na seo na ah sik san khat na a sem let te...
(14)Hau sa ziak in kuang zang ban?
=A hau a lian khat peuh vang in akim a pam a te in nop tuam na ngah....
(15)Hawm sem nung ta ne bum puk si?
=Cingh in hawm dim diam leng nuntak nuam,,,,
  Huai ham in ang sung bek gen leng puk si thei,,,,
(16) Inn gua hah lo, gam gua hah?
=A  U a Nau    a khua a tui puah lo a mi dang a puah zaw te,,,
(17)Kam siam sial lei sang, kam sia sial liau?
=Kam siam leng thu sia pen zong mai thei, Kam sia zang leng thu gina  lo khat zong ki liau thei,,,,
(18) Khai kha a gui ah gah?
=Mi hoih lo te  ki gui zuih.....
(19)Kawl zong tui dam in ki ho..?
=Zin do leng la do siam,,,,
(20) Kom kim zong tapa sal sagih nei sa naw kik?
=Nu mei te ta nu tapa a kim in a neih uh hang in ki sak thei ngam huai lo.....
(21) Khua pi guah zu satang hal?
=>Thu khat peuh a than veng vang hang a dai baih te...
(22)Lei ba leh sakha nuai nung?
=>Lei ba nei te ki sim mawh....
(23)Lam nai tawn nuam be hiang kum kua a tung lo?
=>A ngei na bang tawn lo in abaih bawl man in hak sat na a paing thei thu te,,,
(24)Lang bawm a ek a awk?
=>I ki dop kei leh eima gam tat na pan gim na ki ngah kik thei...
(25)Leii le ha zong ki pet?
=>I it i ngaih pen te tawh zong ki tawng kha thei,,,
(26)Lu sum zong bing tawng a zom?
=>Thu sia sa a hoih ding a lem,,,
(27)Mei ma lo ah tho tu lo?
=>A mosa thu khat om lo in ki gen lo,,,
(28)Mei gong lung le sazan ta?
=>Thu khual lo ,heh baih ,lung tom,ngong tat,,,
(29)Mi hing le pa po?
=>Mi hing nuntak hun tom,,,
(30)Mual mong mei khuzong nuam tuam?
=>Dah na ,lung kham na, hak sat na,I tuah lai tak in i gei a mi om mawk khat zong nuam tuam sa in ki ngai hi,,,
(31)Mui zang lua ki pei sat?
=>A ki pil sak lua te in tuak khial baih,,,,
(32)Nadak kang in kawl lawh,Dai zang kang in kawl peh?
=>Mun khat a thu piang khat in, mun khempeuh lawh thei,,,
(33)Ngak tang hapak sa tum kik ngei lo?
=>Pasal thu gen sa dok kik ngei lo,,,,,
(34)A nu nung galban sat?
=>A lawm te zah in a hat loh hang in lung kia lo in sem tei tei a hi man in ham phat na ngah ve ve,,,,
(35)NU leh PA thu mang a nah lawh pek?
=>Nu leh PA thu mang te in thu pha ngah ,,,,
(36)Nu Pa ki lung tuak khua 1 in zo lo, khua 1 ki lung tuak khua kua in zolo?
=>Ki lung tuak a i ki tha bup leh kua mah in hong susai zolo,,,,
(37)Nu mei inama khuat, sum kuang in a lii khuat?
=>Ei ma mai lam nuntak na ding ei mah ciat in i han ciam kul,,,
(38)Nah kia kawi in nah kia mam suang?
=>Mi gi na lo sung pan Mi gi na khat peuh piang thei,,,
(39)Pa that to khom guan?
=>Thu khual  in heh na thuk kik pah lo....
(40)Pu te lam sak ki neh zo lo?
=>I pu te i sim mawh nop hang ki zo ngei lo,,,,,
(41)Sakhi api san a no san ?
=>I nu I pa te mah ki sun ciat,,,,
(42)Sa khi in a tat na ding kuam kua khual?
=>Mai lam thu khual na in ki dawm in gam ta ding ,Na khem peuh ah ki guang khuak ding,,,,,
(43)Sa khi that lo ngal tang tum?
=>A neu nate zo masa lo in na lian pi a tum te,,,,
(44)Sial tat nung a sial dai kai?
=>A sia ding teng a siat khit teh i puah kik hang  phat tuam nawn lo,,,,
(45)Sial nu phal zong sih kuang ah ki liiak?
=>I lawm i gual lui te ki mang gilh ngei lo a hi man in i ki muh kik ciang in nuam ki sa,,,,
(46)Sial vom leh sial vom  ki ngai?
=>Ei mah tawh a ki bang mi te ki ngai,,,,
(47)Sim beng zong kim cit ciat tang zang ki guang?
=>Pil na siam na ki kim ta leh ma kai ding khat ki guang tuam,,,,
(48)Suang pi suang neu in thek?
=>A mah kia a ,,,,a lian a hau thei om lo,,,
(49)Tang a si kawl in kah?
=>A bei sa hun a nop na dah na a hong phawk kik sak na ,,,,,,,,
(50)Tu nai lo khe khuang,,,? Man nai lo tul sui?
=>A hih ding teng zo ma sa phot lo pi a, a man khin sa bang a om te,,,,
(51)Thu pha in kong biang kan lo,,,,thu sia in mual kua khum?
=>Thu hoih thu pha ki zel hak,, thu sia ki zel baih,,,
(52)Va ak cingh kam sakhau tawhah ki pua lo?
=>A tawn tung a ki kem ki gal ging gigete tung ah thu sia tung ngei lo hi,,,,
(53)Vai nu nung guah sia in lap?
=>Sep na bawl an ah  atha dah a,,a tuan tual te hak sat na khat peuh in lap,,,
(54)Va phual tang sa va ak tang?
=>A gi na sa khat a ma ki kep zawh lo man a gina loa suak kik te,,,
(55)Zawl thu kal ah sial thawl?
=>Zawl thu ah thu neu no khat peuh thu lian suak baih deuh,,,
(56)Zawng nek ngau in thal pu?
=>Mi khat gam tat hoih loh na mi dang khat in thuak lawh,,,,
(57)Zawng in a ma kheng mu lo in a lawm te kheng ko?
=>Ama hoih loh na ki mu lo in a lawm te hoih loh na bek bek a ko ko te,,,,
(58)Zuau in a khap tawn?
=>Zuau thu i gen leh ki sul zuih in ki thei kik ve ve,,,

 


Comments
Leave a Reply