WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Tungzang khua pana Zangkong zinsuka pai ciahtoh kik ciang Mandalay pana kimu nawnlo Tg Thang Cin Piang pen tu'in aluanghawm kimu kik ta cih Siapi Khenkam in khualam ah tanau te zasak thei cih kiza hi. Bangbang leh hibang hunciangin i phawk dingah mi tampi tak zong kimanga luanghawm kimu lo leh atun athamna kithei lo zong tampi tak om hi. Dah mahmah taleng i luanghawmte kimu kik theia  ompen lamkhat panin lungdam huai hi. Thu ummi te i hih leh bangbang i tuak zong i luanghawm nangawn aman thang ding hong deihlo Pasian in ei'te hong it mahmah cih hong phawk sak hi.

A luanghawm pen Mandalay Zato ah kikoihin innlam pan in luanghawm lading te lamkal hita leh innlam atun kik dongin hunlem taka buaina nawngkaina omhet loh nadingin thungetna tawh mipi in phawk ni'. Dah hun sungah dah tek mah ni' ahizongin a nu'ngta Pasian in adah khempeuh hong hehnem henla thathak tawh hong dim kik ta hen!

 


Comments
Leave a Reply

    TUNGZANG NEWS

    All
    Tungzang