WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
NU. Hau Go Cing Kum (52)

DOB-1960-Ded-Feb-29-2012

Kawlpi a teng ahi Nu. Hau Go Cing in kamsiatna tawh lametloh pi in tuahsia in leitung nuntakna pan in hong nusia cih thu ki za hi. Hong nusiatna hangpen lampi ah mawtaw cycle nawk kha ci in gen hi. A nawk kha mawtaw cycle hawl zong pen college sangnau pang numei khat ci hi. A nawkzawh phet in mawtaw cyle phong in zong donlo in taisan pah ci hi.  A nusiat innkuan pih te leh a dah a kap alung leng khuangai mikhem peuh tawh a kibang in I dah khawm hi. Ih biak Pasian in a lungleng khuangai mikhem hong ompih ta hen. A nusiat tate leh innkuan pihte thu ngetna ah phawk ni.

Mun tuamtuam a om Tungzang suan a kua maciat,

Lamet lohpi-in Kawlpi a teeng Nu Hau Go Cing, Sia Kam Cin Kham u nu in Motor Cycle taihna hangin Kawlgam hun tuni 29 February. 2012 , zan kim pawlin leitung nuntakna nusia hi.  A mah pen zingsang lam vaikuan dinga pai kimlai a taih khak hi a, a Cycle hawlte zong theilo lai hi. Tua pan zato ki puak pahin zan nai 12 ciang bek a do zo suak hi.  A nawk khate ki thei nailo a hih manin a luang zong misi buukah kem lai hih tuak hi. Cik ciangin vui ding cih ki thei nailo hi.  Cimawh gen theih tampi kawmkal ah sih hun na ngawn mulkim huai tak leh hong thatte na ngawn theilo lai cih pen ih deih loh pen ahi hi.  Pasian theih loh kal a piang omlo a hih manin thu ngetna tawh pan pih ni.

Note tawh a dah khawm,

Mang Khupte Innkuan

Canada

 

NU,HAU GO CING-KUM(52)

Dob-1960-Ded-Feb-29-2012

U,Hau Go Cing in tha khat thu in hong nu siat vat na hang in,ka pi ka pu te tawh ki kim in ka dah uh hi.a nawk kha cyecle pen nu mei khat hawl hi-in,college sang kah ding a pai hih tuak a,a mah zong tuk in,tho in tai san cih ki za hi.bang bang a hi zong in a nu siat,tapa khat leh ta nu khat hi a,Pasian in hong kep hong huai sak ta hen.

Ka pu te teng kiang ah om thei lo ka hih man un,a mau tawh ki kim in ka dah na uh mi pi tung ah hong ko ing.

Ka pu,Sia,Kam Cin Kham,ka pu,Cin Lian Pau,ka pu, Sia,Thang Kap Pau,Ka pu,Cin Hau Kam,ka pu,Khen LianThang(zolawktavideo)ka pu,Pau Muan Sang(Malay)ka pu,Zam Muan Thang(Malay,fmly)kapu, Hau Muan Mung (usa) te inn kuan,ka pu,Thawng Hau Mang(usa)te inn kuan leh,Ka pu,Gen Khan Cin,inn kuan (Tungzang) Ka pu,Kham Cin Pau,innkuan(Tedim)hong nu sia sa, ka pu,Zam Cin Pau'inn kuan (Tungzang)ka pu te teng lung zuan khua ngaih kha siat na khem peuh Pasian kha siang tho in hong heh nep sak ta hen.

Pu te tawh a dah khawm,a tu te u nau

Pa,LangKapPau(dimtawngpa)

Pa,Thang Do Hang

FL,Miami,

USA.


 


Comments
Leave a Reply

    TUNGZANG NEWS

    All
    Tungzang