WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
(TZN) Leitung bup ah a om Tungaang tate sungah lam et loh laitak leh up mawh loh laitak in mihing te hunsia sungah ki tung hi a cih bang mah in kawlgam hun zanni nitak lam nai 7 hun kiim pawl in ah, ih it mahmah ahi: Nu Ciin Ngaih Zen (Pa Thang Khen Kam) zi in leitung nutakna pan in ah hong nusiat san in vantung pakiangah hong zotsan hi cih thu i zak ciangin mun tuamtuam gamtuam a om Tungzang tate ki patau leh ki linglawng mahmah tek hi. 

A hi zongin mihing te pen leitawh kibawl a hih man in lei mah ah ciah kik ding hi ci-in (Piancil 3;9) ah na gen hi a, na khempeuh ah pasian geel sa leh tangtun sak hi ci-in tha lak ding ka deih hi.

Nu Ciin Ngaih Zen pen Pasian ading in ah a kipia zo mahmah hi in khalam ah zong a thahah khat hi. A mah pen a hampha ka sasa mahmah hi. Tungzang khua mi te in nu hoih khat sum ih man in ih hi h man in ah ih dah mahmah aa, ahi zong Pasian in hunsa ahih man in hong laaksak hi zaw ahih na i thei hi.

Nu Zen i hong nusiat dan pen: A mah pen nitak anne khin tutpha tungah a tu kim lai puksuak pak in hong nusia hongsuak ziau hi. Innkuan te zong kua mah omlo in logiak mang ci lai sawnsawn uh hi. A nusiat a it a Pasal Pa Kam leh  tate a tute leh a diakdiak in, USA  a om sanggam pa Phung Dal leh Pa Kam Kap te innkuan Malaysia ah ah a om Tg Khup Sian Pian Thang (Thangta) te leh a lungzuang khua ngai tu leh tate khempeuh  ading in thungetna ah phawk in ma panpih tek ni. 

A luanghawm tawh hun bawl na vai khempeuh ah zong Topa'n hong zawhpih sak na ding leh nu in hong nusiat na hangin Topa mahmah in hong heh nepsak aa tha lak kik zawh na ding, leh lungleng khuangai te khempeuh tung ah Topa kammal laisiangtho tangtung hi ci-in kihehnem ciat ni.

A dah a kapte khempeuh tungah huhpa khasiangtho in hong hehneem ciat ta hen.
 
 Note tawh kibang adah khawm; 
  Tg.Job Khup Sang  
    U S A
 


Comments
Leave a Reply

    TUNGZANG NEWS

    All
    Tungzang