WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Naungek suak khat khe guk nei
ISLAMABAD (TZN) Pakistan’ Sindh gamkuam sung khat ah naungek suak khat khe guk nei in suak kha in lamdang kisa mahmah hi.

Hih naupang pa a min, Imran Ali Sheikh, 31, hi in doctor te kiang ah ka ta nuntakna hong damask un in ngetna nei. A mahpen mizawng khat hi in sumlepai zong nei lo hi. 
 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All