WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Malaysia gam Kuala lumpur khuapi sung Pudu Area ah Kawl ansai khatah abeisa August 17,2012 ni zanin Zogam (Chin State) Mindat Township pan gambel Zomi (Chin) tangval 5 le Kawl ansai nasemte nasiatak kitawng uh a, Kawl te in Zomi (Chin) tangval 2 thatlum in, adang 3 te zong nasiatak liamin zato kipuak cih thu Malaysia thukizakna" One Star Journal Newspaper" sungah kigelh hi.

Hih buaina apianzia bulpi tawh kisai in Zomi(Chin) tangval khat pen hih thupian ma hun khat lai-in tua Kawl ansai nasem te'n nasiatak vua / satgawp ngei uh a, tua hun lai RM 3,000 tawh mawh maina bawl ngei uh ci hi. Ahi zongin Zomi tangval pawl khat lungkim loin, na thukkik ngei uh ahih manin hih zah ciang dong kithahna apiang kik cih thu mit tawh amute in gen uh hi.

A kitot/ kithatzia tawh kisai akigenna ah, KL khuapi sung a om Kawl ansai thupi pen khat ahi "Mahar Nann High Class Restaurant" ah nasem Kawlte vive mi 15 kimin amau Ansai kiang a om Kawlsai khatah zu dawn a om Zomi(Chin) khangno mi 5 te pen lampi ah na pangsim (Ambush) uh ahihna thu mit a mute in genkhia uh hi.

Tua mi that Kawlte' sung pan a mi satlum zawdeuh 2 te pen Malaysia Police te bek manin, adangte bang mah thusia bawllo danin kigen phot hi. Hih buaina hangin KL khuapi sunga Pudu Area teng Police te'n nasiatak in cing uh ci hi. Tua bek tham loin, tua kim nai ah Kawl ansai le zu zuakna mun 7 bang omin, a zudawn(Customer)te pen a tamzaw Zomi vive cih thu " The One Star Journay " in genkhia hi. Tua ahih manin, Zomi(Chin) te i nuntakzia khuasak ziate mahmah in Pasian mai gen lohin mite' mitdong mahmah ta hi zaw kha ngel ding ahih manin Topa kiang lamah kihei mengmeng hun ta hi.


Source: Internet
Translated by: Kham Khan Suan(Tongsan Translator)


 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All