WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
2012 kum Malaysia om Zomi te in 15/Oct/2012 ni in Kuala lumpur, Chin Woo Stadium ah nopci tak bawl ziahziah uh hi. Hih Khua do hunpi sung in la bekbek dawng 45 kisa a, la angai a en Zomi atultul in pha in Hallpi sung dim meimai ta zenhi.

Thugenna Singapore pan in Pu Pau Khat Suan , ZAM, ZCD, UNHCR pan alimci taktak nei uh a, Zomi tawh kipawl kimeemat thugil nasiataktak gen ziahziah uh hi.

Zomi Khuado mapui lamlak ZOMUS

Malaysia om Zomi Khuado vaikhempeuh ZOMUS in mapui in akisam bangbang anung ah ZAM, ZCD, ZOCUS le mipi pangkhawm in picing takin zinglam daak 9am panki pan, panmun neite in tut phah ngual, Sound System, leh kivenhutna kipan uh a, hunpi 11:30 kipan in nitaak daak6:00pm in man thei uh ahihi.

Lengla Zinhmang;

Lengla Zinhmang ding in Singapore pan, Pu Pau Khat Suan, Kawlgampan in Lasiam,lasa minthang Lengtong GoLian, Lengtong Pauno, David Pauno, VC Mang te kihel thei uh a,amau phuah latek uh sa te uh hi.

Lagui kamsimna; Lia Man Sian Lun

Mipi tawh hun kipat theihding lian ciang in Dr Cin Sian Pau ( ZOCUS)tanu lia Man Sian Lun in lagui kamsim na nei hi. Tua hun laitak mipi lam mei kimitsak in Lia Man Sian Lun om na bek mei kikap zize in tang a, mipi in lagui kamsimna ki ngai in kidai khikhe bek hi.

Laguikamsimna ah athupi diak in tomkimcing in agenna ah Zomi ading nasepnate, thutawh nasep na, Latawh nasepna, thatang tawh nasepna, sumtha tawh na nasep cih gendeudeu in atawp lam ah Zomi aw koi ah na hiam? ci in gen khia a, mipi sinsung koih velvel bekhhi. Tuakhit phet in Dr Cin Sian Pau in kipat thungetna nei in mipi lasakna " Zogam Zomi la nopcitak in sa in mipi ding in khut beng ziahziah hi.Lasa sakna ZOMUS lia leh taang ten makaih ziahzaih ahihi.Thu kong honna;

Thukong honna ZOMUS pan in Francis Khampi nei in hi. Francis in agen na ah tuni Khuado pawi ihbawl theih na thu in noteng hanciamna ahihi. No mauteng hanciam na tawh hih inn hallpi leh asungah vanzat ding khempeuh kisapzo kizang zo ahihi.No mau nasep asiamte na hiuh hi cihi.

Khuado hun ah Zu dawn te honglut kei un. Thu nei te tawh nathei ding uh hi. Lasakna ah Paak leh sum kipia te tautung ah na pia kei in cih kikhalna bawl khol hi.

UNHCR pan Ms. Joane thugen na nei.

Lungdam hi,Kei UNHCR pan hing. Zomi teng kipumkhat in hihbang in Khuado pawi nabawl theihna uh thupi mahmah kong sahi. Koikoi napai zong min naneih na pen kipak pih in. Nang leh nang kipi muh in.Na minam taisan ken. Kemcing in . Lungdam mahmah ei.

Khuado la sak na;

Pupa hun a Khuado hunteh akisa ngei Lohun la, Thangho la, Khuai la cite Sunway pan in ZOCUS in pattah ngeina la hongsa uhi. Tua mun ah Tg Kham Suan, Gokhai, Nemniang, Cinta, Haulian, Sankim te in sa uh hi.

Lohun la;

(a) Maukilunglian te kahun na ding kazua aw tausang nadawh sak aw,
(b) Kazua aw tausang nadawh sak aw, asanglinlian in nadawhsak aw.
( a) Mauki aw, setang naduh leh e, tukhawl tawi in ma hong zam ve aw.
(b) Kei in e setang ka duh leh e tukawltawi in makazam hi e

Thangho la;

(a) Katunnu'n kuangpi hong khuh ta e, nuai ah muamlei suak tavevang e,
(b) Ni nu'n daigua bang hong hah ta e, Geeltui ah nibang kalun ni e.
Khuaila;
(a) Ka lopaam a, khuai aw e, simngal then , zongalthen, nang in kum khua nathei a, kongdong hi e khuai aw e.
(b) sanpi sano na hi leh na kik aw, sial leh sawm tang na hih leh hongpai aw.. nihveita sa in adawng li in sazom suak hi.

David Pauno leh Steven Band te.

David Pauno tautung ah hong paito kheukheu ta hi. Steven Band pan in Lead; Steven, Bass, Tuangpi, KB, Joe,Khai, Drums, Mamang in nopci sai zeizei uhhi.

David Pauno in ladawng 5 kizom asak khit ciang in Kimpi, Cingpi, Kap Kim, Khai Bell, Sian, Hoih, Thawnpi, St Idol, Michael Mang, Nau Mung ( Own Band) te in dawng khat pai ta hong zai ziahziah uh hi.

Khuado thu gen na: Pu Pau Khat Suan

Singapore pan in Pu Pau Khat suan in Khuado thu gen na nei hi. Nidang in Khuado cih leh tuhun khuado kibang nawn hi. Nidang in khuai kila in tuhun ah khuai kila lohi. Lakdingkhuai zong om lo hi. Nidang in Kau kihawl hi tuhun in kihawl/nawt nawlo hi. Nidang in khuakisian suah in tua khua do ahihi. DO cih peng ih deihloh te do cih na leh ideih zin leh lengla te do ahihi cihi.

Lengtong Pauno+ Golian leh Khamngek Band te;

Lengtong Golian zong TuiTahng khua pan in Malaysia Khuado ah la sain hong pai hi. Tautunghong pato hi. Mipi kiawngziahziah in imu nuammahmah ta se leh lasak masiah amaitang hong lak pak het lo hi..Music te kitum ziahziah in Nun Nuam Khuado la hong sak lian leh mei tangzeizai in tau tung lamzialzial bek hi. Golian in la dawng ngamah hong sahi.

Akizom in Lengtong Pauno hong tautung ah hong pai to leuleu hi. Pau no in zong Ladawng nga mah akizom in hong sa hi. Dawn3 na asak khit pet in Pau no in Hih thu ngen hi. Mei khuah am khuksung a, mihau pa i hikei zong in Dangkeu veve ei.cihi. Mipi te ngaihsut na in kiphawk paklo tui kipia pak theilo hi.

ZOMUS in Lengtong Pauno ZOMI LABU PI Certificate pia;

Malaysia ZOMUS in Lengtong Pauno ZOMI LABU PI cih ciaptehna laipi ladawng nga asak khit lia in pia pah hi. Hih Ciapteh na Laipi asan khit ciang in Pau in thutomno genna neihi. Athu gen na ah Zola bupi cih pen tutung a, tawh athum vei ka ngah na ahihi cihi. Amasa pen kamut kal in hong kipia hi a, hong piate kitheilo lohi cihi. Anih na pen Lengtong Kam Khen in Yangon ah a antawk na ding in asum meet bawl lai in Avanhampi zuak na (Kungkyin) in hong zat hun in ka ngah hi.Thum na pen tu a hi in Melmuh theih ding in kisang thei ta hi cihi. Ih mukal in kipia te zong Pasian in om pih veve hi cihi.

Lengtong Golian leh Lengtong Pauno in ladawng 5 tuak hongsak khit ciang in Cinpi, Sarah Nuam Bawi, Thawn Sing, Lianpi, Aungpi, Thang Thawng , Muancing ten dawng khatpai tuak sa uhhi.

Lengtong te nih leh anungthuap lasa te pen Khamngek Band in music tumsak hi. Lead, Gin, Bass, Khamngek, KB, Thawngpi, Drums Khualtawng in tum sak hi. Lengtong Pau no in Music tum te asiam tak pi hiam cih atheihnop man in aleplop pi, atheih kholh lakhat asak music tumte deuleu se lo kituak in tumsetset thei uh hi. Lengtong Pauno in , Lengtong Golian puahla khat ahi" Galkhua daklei lumeikai" asak Zolia hon khat bang akhitui nulna ding Thisu kicing zo kei ciliang hi.

Nau Pang khat in anu mansuah;

Khuado pawi sim mikitam luamahmah ahih mahmah hi. Nidang in naupang kiman suah na pi tutung pen naupang in a nu mansuah khat om ahihi. Naupang pen kum 5 kim ding hi a, anu paina thei lo hi. Tua hun laitak in Sia Huam in tau tung ah Nauno tawi to in hih nau a anu in hongla cikik bilbel zaw sop hi.

ZAM pan Thu genna

ZAM pan in Sia Nang Khan Pau in Zomi U leh Nau vai tawh kipawl thutomno gen na hongnei hi.Athugen na ah Malaysia ah Zomi te kitam ta in Zum ah kamphem akul zia akisap, Kawlpau athei akiom zong in athei lo Zogam mualdawn pan hong pai kawlpau Hakha pau theilo te ading in kamphen kinei ahih zia gen khia hi.

Numei percel gingta in Pasal pawl khat ki om hi. Percel pawl khat in Pasal dang ging ta ki om hi. kum kumkhat in Malaysia ah Zomi 20 kim ta in nun mual liamsan ahi. Atam zaw zukham in aliam bai kitam zaw hi. tu in kikhel hun hi. Nidang in Malaypai masa te inn hoih lohoih nei zo hi. Tuhun ciang in inn lam sum khak nawn lo kitam mahmah hi . Zomi teaw kiphuah pha ding hihang ci'h genna nei hi.

Lamet lohpi Hornbill Way Band;

Khuado pawi nopci mahmah in music tumsiam zong kitam mahmah a, hun kalkhak na themvei sung in Hornbill Way Band te in ladawng khat sa in amau mah in kuamah cialtuam se lo nopcitak in hong tumziahziah uh hi.

ZCD pan Thomas thugen na;

Thomas in athugen na ah minam thu vaipai/puak zia ahuai abang in gen ahihi.
(1) Zogam leh Kawlgam ah kiukna Democracy taktak i ngah baih na ding
(2) Federal republic ahi Panglong thukimna lungsim neih kim na ding
(3) Free market Economy zat na ding
(4) Minam leh gammi min ZOMI mah in kilo kigelh tek ding cih gen na nei hi.

VC Mang Leh Khaisian Band;

Kawlgam pan hong pai VC mang lasa ding hong kipan petpet hi. Music tum te hong kim dimdem ta hi. Music hongtumta hi. VC Mang omlo hi. Koi lamtung kithei lohi. Mipi lung buai thei mahmah in akiom laitak Mipi kawm meitang lo mun khat pan in la hongsa hi.

Lasak kawm kawm in taulam zuan hongpai hi. Tautung ah hongahto taktak teh mipi in mupan ahihi. VC Mang in ladawng li akizom in hongsa hi. Ama nung zui in Sian Cin, CS Sang, Nuamboih, JK Zom, Suanno, Khaipu te in dawng khat pai sauh hi.

Khaisian Band ah; Lead Khual , Bass, Khaisian. KB Joe,Khai, Drums, Mamang in tumsak hi.

CD/ VCD/ DVD; kizuak

Sian Deih Zai Neem Vol-3, Zeisu bek bell in Vol-1 , Heh hong neem owntune, Nang Kongit Dan..Golian cih te kizuak hi kilei thei hi. Setephen Vocal bang te azong kizuak hi. Avek in RM 10 vive kisa kilei ahihi.
Zomi minam vante kizuak;

Puamdum Rm 100, Zopuan bansau Rm 100, Oneset zonik Rm 100, Puanlaisan Rm 100, Zopuan Numei Rm 50, Zokhi zangkhat Rm 5, Zokhizangthum, Rm 15, Zokhi zang sawm Rm 30, Zokhipi Rm 50, Tau Rm 5 in kizuak ahihi. Khuado hun ah alei man nailo adeih ten 010 2704052 Nu Kok tung ah kivaikhak thei ahihi.

Tuaban ah Zogam lim Rm 6 ki kizuak in, 2013 Calender zong ZAM pan kibawl kizuak a, RM10 ta in kilei hi.

ZOMUS T- Shirt 
Tukum khuado phawkna ding in ZOMUS in T- Shirt puan amelvom M-size,L-size,XL size zong bawl in kizuak kilei ziahziah a, mipi sung ah asilh pah zong kitammahmah hi.

Van zuakna phalna:

Vanzuak ding khem peuh in phalna leh Khuado ading inpanpihna Rm 50 kikia ding cih thu om ziak in pawl khat in avan uh zuak lo ciah pihkik om ahihi cihi.

Satu- Zomi, Zomi

Malaysia om ahih mahbang in Malaysia kum pi in satu Malaysia acihmahbnag Satu Sia Khampi in acih cih ciang in Mipi Zomi Zomi ciin awng ziahziah uh hi.. Khat-Malaysia , Kumpumkhat, namkhat, Paukikhat, omna kikhat,cih om na ahuam kim ding gimna ahihi.

Zomi- Khuado, Khuado;

Tua khit ciang in Zomi ci leuleu mipi Khuadokhuado cih awngziahziah in thum vei kidawng sak ziahziah hi.Amasa mipi aw singpha lo ahih man Khuado vok kigolo ahih zenzen hang tu asim nai kei ni in aging deuh in ci ni ei ci in Kipan pha kik a, tua teh Zomi- Khuadokhuado cih bel mipi aw khual tak in awt uh nopci mahmah hi..Kalaisai!!!! Hymmmmm..

Atuamtuam te;

Hih khuado pawi apicin sak theih na ding ZOMUS in mapi in nasep hawm sak dimdiam hi. Tua te lakah Entrance ticet zuak ding seh in RM 10,kilei hi. Misimna Sticker kizuak in RM 1 ta ahihi. Micing ding, Kongcing ding in Innteek Malaysia Rela te cial uh hi. VIP zin muakvaidawn ding, Puakzuak ding Music n Singer ding, Ushers, Stage Managers, Projectors, Media, Arranggement cihbang in panmun vaipuakzia ding khen sitset sa koih ahihman nuam mahmah hi cih aphual akihel te tung pan kithei hi.

Khuado hun sung in Zukham kitawng kilai cihbang om selo in hun nuam mahmah in kizosiangthei ahihi. Zomi akua mah tek amunmun pan in ei mau ipsungtek mah sawk in kivai ding tek a, kuamah tek kimai etet cihte om selo nuiziahziah in Khuado nunnop zoo uh hi. ZD/Hau Thang 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All