WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
USA West Liberty, Kentucky State Sumpei huihpi in nawk

USA West Liberty, Kentucky State Sumpei huihpi in awk

West Liberty, Kentucky (CNN)
 – West Liberty, Kentucky ah innteng 3,000 val omna khua khat nitak 7 p.m. Friday ni in ah huihpi tornado sumpei cihte in 135mph nawk National Weather Service te genna tawh kizui in ah.

Et in ah tua sumpei hong kipan pen galpi kido na mun tawh ki bang hi ci hi. David Wilson tua sumpei pianna mun tak ah tualai tak in ah om in a dang mi tampi tawh restaurant’s te freezer sung ah ki ngattak in ah ki bukhum uh hi.

Tua sumpei in a thenzawh ciang in ah puasuak khia in innpua lam ah paikhia in “khua sung ah bangmah cian nawn kei ci in gen hi” David Wilson.

“Tua lai ah naupang khat zong a ding in om ci hi”Wilson in sam in”Naupang pa in a nulepa en in’ Mommy aw hih bang in ah sumpei hongpian ciang in hidan ta den hiam a tawntung in ci in dong hi?

 

Soruce:CNN


 


Comments
Leave a Reply