WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Australia numei khat KFC an nekhial
Fast-food a kici ansai an KFC company Australian numei khat in ah an hoihlo nekhial in KFC  hih habng in ah sum $8.3 piak ding in ah kin gen hi. Hih gu om an pen bang hang in ah nekhial hi ding hiam cih kithei lo hi. A hi zong in leilak ah a kiasa khawng tawm kik aa ne ahih khak mel kithei lo hi. A hih kei leh tua ansai ah mitam in ah kibuai mahmah kha in nasem te in leilak ah a kia sa tawm in pia hi ding hi ci in tua innkuan te thukhen lawyer in gen hi.

Monika Amaan pen KFC an aksa a nekkhialh ciang in ah puak aa, khuak maannawn lo in a khuaksia ci hi. Pau zong pauthei lo in lengtawh kisawn in ah om ci hi. US sum$8.3m thukhen te in piak ding ah gen hi.

Monika sanggam te bel ahih leh tuazah in khuakliang siatna om liang lo in ah ahizong in luagawp in sungpai ci ggawp uh ci hi. A nulepa zong sungpai gawp cih AAP news in reports na ah gen hi.


 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All