WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
                                  Pu Chin Sian Thang La Phuahte
   
   1. *Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;*
   2. *Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.*


   1. *Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;*
   2. *Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.*


   1. *Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;*
   2. *Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.*      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh  e.. 


Comments

Go Tawng
02/26/2012 06:39

Pu Chin Sian Thang leh Zomite hih bang la kiphua cih pen thupi ka sa mahmah hi. Khanglui te in La in thu hi aa, Thu in la hi na ci hi.

ReplyLeave a Reply

    Tungzang News

    All

    ZNC Pu Chin Siang Thang
    ZNC Pu Chin Sian Thang