WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Hong tung ding a 65 veina Belpawlgam Ni i muak kawm in, I pu ih pate in, 1948 kum in Panglong pan  in akipan 1961 in Taunggyi ah kituah kik, tuni zong aki zom ahi  Kawlgam sung ah ei gamtek ah ei ciat in thuneih nading vaihawm ding cih lungtupnate tuni dong tangtung zonai lo hi cih phawk den ni.


ZNC in zong kitelna lut in vuanzi (minister)suak ding cih hi ngimna kinei masa zaw lo in, ZogamZomite ading in, Panglong Thukimna tawh ki zui Constituition bawlzo leng cih ngimna thu bulpi in kinei hi. Gamthu hunpi khat ki lamdang sak ding, kikhelna om sak ding, piangthak sak ding  cihna hi.Tua ahimanin hi thu a tangtun dong Zomi khang sawn te'n tavuan (vaipuak) nei hang cih ong phawk sak kikkik
nuam ing.    

Kam Lian
ZNC, Secy


Info Team
Zomi National Congress
11 Feb 2012 
 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All

    ZNC Pu Chin Siang Thang
    ZNC Pu Chin Sian Thang