WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear Sanggamte,

7 March 2012 nitak mawtaw tawh Zangkong pan kana ding khia thei hi. Pasian hehpihna tawh cidam tak in 8 March 2012 tuni in Nipidaw ah Zomi National Congress Party phuan nuamte cih thulu tawh Zomi 17 suaikai in register ngetna ki pia thei hi. Tuzawh ni 30 sungin Election Commission in phalna ong piak uh leh EC member, Party dialkhai cihte, ngimna tupna cihte puak kik ding ci uhi.
Zangkong-Nipidaw kikal motor sap bel tam beilo hita leh, bus gate pan  a sung zumpi dong pen motor cycle tawh nai lang kipai  in kigim  bilbel hi. Sum beina nengneng zong tam mahmah
hi. Zin tunna ding zinbuk tawm man  omlo in,  a om sunsunte  lah Kyats  tul 30  pan atung siah vive dan na hi mawk ahimanin zangiak nawnlo in Zangkong lam ah nitak ciah kik pah hong  kul mawk  hi.

Tua ahimanin ei mailam maban masa ding pen, dialkhai  (flag) ding, ngimna/ kalsuan zia ding, sepding teng cihte pawl akim in puak dingin  mi nih in khat vei pai kik kul lai ding hi.
Tua tawh kiton in  EC member ding kuateng cih zong puak ding na hi hi. Vai tam sak mahmah uhi. A sawt lo in Kawlpi ah EC vai meeting khat neih kul ding, HQ  koi ah koih ding cih/party lutna form/card, dialkhai cihte ni 30 sungin hong ki sam pah  hi. Party lut mi 2000- sazian lak ding cih zong thukhun tawh kizui in hong kisam hi. ZNC lampan zong ngaihsutna, gelna tampi akineih hangin, mimal kim in zong Democracy tawh kituak ahi zongin, Zomi ngeina dan ahi zongin api cing pen atang zai pen, abucing pen Minam Party in kumkhua sawt in i kalsuan theihna dingin kisam sakna te, ngaihsutna akipan, hoih nasakte uh, nong kuppih genpih ding uh zong aki zawn pah ihi hi. 

Zogam le Zomi ading ahi zongin  Kawlgam ah Belpawl Gam taktak ngah kik nading in akisapnate ah  mimal, thatang, pilna, sum le pai sitlo in ei omna tek pan khut kilen in mapang khawm ni cih sanggam ulenau akua mapeuh kong zawn uhi.

Kamlian
Secy, ZNC

Info Team
Zomi National Congress
8 August 2012
-- 
                        Pu Chin Sian Thang La Phuahte

   
   1. *Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;*
   2. *Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.*


   1. *Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;*
   2. *Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.*


   1. *Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;*
   2. *Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.*

      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh  e..

 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All

    ZNC Pu Chin Siang Thang
    ZNC Pu Chin Sian Thang