WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear Sanggamte,

7 March 2012 nitak mawtaw tawh Zangkong pan kana ding khia thei hi. Pasian hehpihna tawh cidam tak in 8 March 2012 tuni in Nipidaw ah Zomi National Congress Party phuan nuamte cih thulu tawh Zomi 17 suaikai in register ngetna ki pia thei hi. Tuzawh ni 30 sungin Election Commission in phalna ong piak uh leh EC member, Party dialkhai cihte, ngimna tupna cihte puak kik ding ci uhi.

Zangkong-Nipidaw kikal motor sap bel tam beilo hita leh, bus gate pan a sung zumpi dong pen motor cycle tawh nai lang kipai in kigim bilbel hi. Sum beina nengneng zong tam mahmah hi. Zin tunna ding zinbuk tawm man omlo in, a om sunsunte lah Kyats tul 30 pan atung siah vive dan na hi mawk ahimanin zangiak nawnlo in Zangkong lam ah nitak ciah kik pah hong kul mawk hi.

Tua ahimanin ei mailam maban masa ding pen, dialkhai (flag) ding, ngimna/ kalsuan zia ding, sepding teng cihte pawl akim in puak dingin mi nih in khat vei pai kik kul lai ding hi.

Tua tawh kiton in EC member ding kuateng cih zong puak ding na hi hi. Vai tam sak mahmah uhi. A sawt lo in Kawlpi ah EC vai meeting khat neih kul ding, HQ koi ah koih ding cih/party lutna form/card, dialkhai cihte ni 30 sungin hong ki sam pah hi. Party lut mi 2000- sazian lak ding cih zong thukhun tawh kizui in hong kisam hi. ZNC lampan zong ngaihsutna, gelna tampi akineih hangin, mimal kim in zong Democracy tawh kituak ahi zongin, Zomi ngeina dan ahi zongin api cing pen atang zai pen, abucing pen Minam Party in kumkhua sawt in i kalsuan theihna dingin kisam sakna te, ngaihsutna akipan, hoih nasakte uh, nong kuppih genpih ding uh zong aki zawn pah ihi hi.

Zogam le Zomi ading ahi zongin Kawlgam ah Belpawl Gam taktak ngah kik nading in akisapnate ah mimal, thatang, pilna, sum le pai sitlo in ei omna tek pan khut kilen in mapang khawm ni cih sanggam ulenau akua mapeuh kong zawn uhi.

Kamlian
Secy, ZNC

Info Team
Zomi National Congress
8 August 2012

 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All

    ZNC Pu Chin Siang Thang
    ZNC Pu Chin Sian Thang