WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dear ZNC info leh Zogam it teng,

A masa in ZNC in party register nei ta ding ih hih mah in lungdam huai mahmah hi. ZNC makaaite Topa' natupna, na sawmna, na gelna te uh gual zawhna maatutna ong pia tahen.

1990 kum a ZNC in election ah gual zawh na ih ngah ngei hi. Galkap te in ukna ong pia lo in, NLD leh ethnic makai teng ong matsak gawp hi. 1992 kum pawl in, ZNC pen illegal party ci in, patmongten thei nawnlo, ong phiat sak hi. Party Register ngah kik leng ZNC pen nuam tak in Office hong thei, Sign broad te suang thei pah ding hi. Politic ki vai puak zia leh, tupna gelna, te zong mi pite tung nop tak in ki pu lak thei ding hi.

ZNC lam pan kong tha piak nop ah, ZNC party pen Zomite neih sunsun Zomi party a hih man in mipi lam etna a hi hi. Ong tha hat un. Ong hang san un. ZNC in zong ZNC-CEC te ong bawl un la,member 2000 sazine ding ong hih pah un. Na vai hawm na te uh, "Hoih hi, Pha hi, Amen" ong ki ci pah ding hi.

NLD makaai Pi Suu Kyi zong politic tawh gambup zin kawikawi in Politic gen na, mipi kaih khopna (organize)ong neih pen etteh (example) lak huai ka sa mahmah hi. Kalay, Tedim, Tonzang, Cikha hih ih khuapi te ah politic (khual zin Na) ong nei un. Hausa up pate kai khawm in mipi tangpi tangta tung ah politic gen na zong ong neih pih un.

ZNC tang bang dam tahen.

Lungdam
Pa DaiSum
Japan

 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All

    ZNC Pu Chin Siang Thang
    ZNC Pu Chin Sian Thang