WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

Kawlgam sungah kilemna akhan semsemna ding lunggulhna tawh Thein Sein kumpi thakte sung pan kilemna vai thuvanpi Minister U Aung Min  le U Soe Thein te makai in, abeisa 1990 kum Kiteelpi ah alawhcing party te' kipawlkhopna " United  Nationalities Alliance (UNA) le Mualmi pary 14 te in Myanmar Egress Center, Bahan, Yangon ah July 22,2012 (Sunday) ni-in holimna nasiatak nei khawm thei uh a, ZCD party panin Pu Gin Kam Lian (Secretary), le Pu Zam mung (Member) te kihelthei cih Zomi Congress for Democrecy (ZCD), Information Center, Yangon pan kiza hi.
A dang partyte' sung panin; U Aye Tha Aung (ALD), U Hkun Htun Oo, U Sai Nyunt Lwin(SNLD), U No Than Kap le U Sein Thun, (CPP), Nyi Win Tun (PLO), NUP pan mi 2, U Kaung Myat Tun ( Myanmar Congress), U Zin Aung (Myanma Hluh Baung thit), U Myo Nyunt ( Myanma Hluh Baung Thit), U Hla Thein ( Khit Thit Pyi Tuh Party), U Saw Simon Tha ( Karen Pyi Tuh Party), U Saw Tun Aung(KPP),U Nyi Myo Wei ( Matukuaipya Party), U Tun Aung Kyaw ( Pyi Tuh Party),etc.akipan makai vekpi 30 kihelthei cih kiza hi.
Thukikupna sungah a thupi penpen in; Kilemna diktak koici gahsuah theih ding cih le Nyipyidaw ah Second Panglong Conference neih ding vai kikupna nei uh hi. ZCD pan Pu Gin Kam Lian in a gennate sungah, 
(1) Kawlgam sungah tuni dong kilemna om theihlohna ahang bulpi pen Thukhunpi(Constituition) diklohna hang hi-in, Second Panglong Conference thak khat om ma teng piangzo lo ding ahihna thu, 
(2) CNF in Tedim gamah zum a hon sawmna vai mipi deihlohna thu Letmat thuhna koici ciang tung,(3) Tedim in District ngahlohna Upadi tawh akituahlohna vai
 (3) Zogam ah Meitei(Kate) te a ut bangbang in atualbial, gamtatna thu, 
(4) Kawlgam sungah Zomite omlo cih thu kua-in kankhia a, kuate kidong a,bangci danin kikipsak kik hiam cih thu le(5)Panglong Conference sap ciangin, minam 135 bek tawh samloin, party zui asap ding kisam ahihna thute pulakkhia cihkiza hi.
Panglong nihna (or) 21 Century Panglong Conference neih hun ding tawh kisai-in, Minister U Aung Min le U Soe Thein te in President U Thein Sein tawh hong kikumkhawm ding uh a, mai August 10,2012 khit ciangin ZCD tungah zasak ding cih ZCD Information tungtwn in kiza hi. Hih bang a Second Panglong Conference vai akikuptheihna pen Zomi National Congress in abeisa 2010 kum akinei Kawlpi ( Kalay Decralation) tungtawn in akipulak khia hi in, Kawlgam sung le leitungbup ah hong kitheihpih ta ahih manin, Zomite' angtanna lianpi khat ahi hi.
Reported by: ZCD Center, Yangon
 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All

    ZNC Pu Chin Siang Thang
    ZNC Pu Chin Sian Thang