WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 


Zomi National Congress Campaign Speech-1990

23 March, 1990 Friday ni a, Kawlgam bup, leitung bup, theih ding ZNC ngimna, Kawlgam TV, Radio sung pan....

Pu Chin Sian Thang (B.A. B.A(Law) L.L.B) ZNC President Myanmar in a gen thu te hi.) Regd: Nah/tah -104/91. Zomi U leh Nau na dam dam uh hiam? Kei ZNC Makaipipa hi’ng. Ei ZNC Party ngimna bulpi Nam Li pha hi. Tua te:-

(1) Chin kici loin ZOMI kicih na ding.

(2) Democracy kumpi maan pian sakna ding

(3) Sum lei, sum zuak nuamtaka hih theih na ding leh

(4) Panglong lungsim laptoh na ding cih thu te a hi hi.

Hih ngimna bulpi namli te khat khit khat, abanban in ong tel gen lai ning.

Khang tang thu lui en le hang, Zomite peen ei gam ei lei, ei minam, ei ngeina, ei zia, ei tong tawh kuamah khut nuai ah om lo-a, ei leh ei Kumpi I hi hi. Hi bang in ei leh ei Kumpi I hih lai-in ei leh ei ZOMI a kicite I hi hi. Khang tang thu thak en le’ng zong gam bup minam tuamtuamte sang in kum li a tuan, a do zozaw, kum li zekai-a British sal a suate hi hang. Hi bang a British te sal I suah tung lai-in zong ei leh ei ZOMI mah akici nam te hi hang. Chin peuh mah I kici ngei kei hi. Chin a kici kam mal peen ZOMI te’ pau sung ah koimah munah om kha lo hi. Paletwa, indat, Kanpetlet ah om hi. Halkha, Thantlang, Matupi ah om lo hi. Falam, Tedim, Tonzang ah om lo hi. Chin a kikci min pen gamkeek huang heu minamte’n ei theihloh kala ong guat uh min hi-a, ei pian’pih min hi lo hi. Tua ahih aman in ei Zomite, Chin ong kicih ciang in, sal I tan’lam ong phawksak den kammal hi-a, sal mahmah a zong ong koih nuah hi ci-in kingaihsun tawntung ahihman in, Chin ong kicih sim sim in, I lungsim ong do velvel den hi, I khasiat peuh ong suaksak den hi. Genteh na in, YANGON pen tu phinga YANGON hi lo-in 1824 ma pek in zong YANGON hi na pi, YANGON kici lo in RANGOON akicih ciang in I lungsim khat ong khoih zek hi. Tua mah bang in Halkha ci lo-in Haka, Tedim ci lo-in Tiddim, Sihzang ci lo-in, Siyin, Thantlang ci lo-in Klang Klang, Conbik ci lo-in anpek, Pu Conbik lampi ci lo-in U Sunpek lampi akicih se ciang in zong I lungsim ong sukha zel hi. Tua ahih man in suah na pana I ngah sal min sangin I pianpih min taktak ZOMI mah maan tak a ikicihna ding ZNC’ ngimna bulpi hi. I was born as a ZOMI: I live as a ZOMI: I shall die as a ZOMI. Zomi khat in ka suak hi: Zomi khat in ka nungta hi. Zomi khat in ka si ding hi.

ZNC’ ngimna bulpi anihna pen Democracy Kumpi Mann pian’sakna ding cih thu hi. Mikhempeuh aneu a lian in, democracy-democracy ci-in kiko in awng uh hi. Banghanghiam cihleh democracy in mihingte khat leh khat akibang hi hang, akiza kim hi hang, liangko kikim hi hang cih thu thuman hi ci-in saang ahihman in, mihing kehmpeuh upadi muhna ah a kizakim suaksak hi. Everybody is equal in the eyes of law. Tua ahihman in, thuneih theihna zong kizakim sak hi. Tua thuneih theihnate pen nuntak theihna thu, the right to life, ut peuhpeuh gentheih, biak theih, bawltheihna thu, the right to Liberty, lungsim nopna nuamtaka zon’ theihna thu, the right to the pursuit of happiness, cih thu te ahihi. Hi bang thuneih theihnate, pian pih, suah pih thuneih theihna, birth right ahizong in, mi hingte thuneih theihna bulpite Fundamental human rights ahizong in kici hi. Hih mihingte thuneih bulpite pen Democracy minpua lellel kumpi in amahkhan ong pia zolo hi. Democracy kumpi maan taktak in ong pia zo ding hi.

Ahizong in, democracy kumpi maan I cih koici bang kumpi hi ding hiam cih thu, kalkhat suan in I kahtoh laikul ding hi. Democracy kumpi maan I cih pen, taang pi taangta tung panin; taangpi taangta tungah I cih tawntung mah bangin, taangpi taangta’ phattuamna dingin taangpi taangta’ deihna teelna tawh, taangpi taangta kumpi Government of the people, by the people and for the people cihnop na hi.Kamdang khat in gen ni ci le’ng, taangpi taangta in gam sung ah aanaa aneipen hi-a, aanaa adeihte’n taangpi taangta tungah ngen in, taanpi taangta in zong khalna vauna om loin suakta tak in ngaihsun sun aa, a khentat thu, suakta takin ah aap aanaa taangpi taangta’ aanaa, mipi’ aanaa, ahih keileh Democracy Aanaa ahih keileh Democracy kumpi maan taktak ahi hi. Tua ahih man in ei Zomite in democracy kumpi maan taktak apian’ theihna ding eima khut ah a om lam phawk in, I teelkhialh loh ding thupi hi. Tu-in Party 93 bang om hi. Tua party te in mipi tungah aanaa ong ngen uh hi. Koi party aanaa pia le’ng democracy kumpi maan taktak kingah ding hiam cih limphatakpi’ n ngaihsun in piak huai hi. Ei ZNC’ ngim napen democracy kumpi maan taktak ngahna ding ngimna bulpi hi-a party nainganzi, Party politics hilo hi. Minambuppi ngainganzi, National politics hi zaw hi. Gen kizomin party ngainganzi leh minam nainganzi akilamdan’ na gen pak le’ng, party nainganzi ah party ading bek hi-in, minam ading ngaihsutna hi kha lo hi;ama party aanaa ngahna ding bekbek, ama pumpi aanaa ngahna ding bekbek ngaihsutna ahihi;minam aanaa ngahna ding, minam phattuamna ding ngaihsut na om lo hi. Minam nainganzi I cih ciang in, ama party ading, ama pumpi ading phattuamna, aanaa ngah ding sang in, minam phattuamna ding, minam aanaa ngahna ding ngimna ahi hi. Tu tung ZNC’ ngimna bulpi ah I gambuppi-ah democracy ongtun’ photphot na ding, tua democracy pen democracy mipua lellel democracy hi loin democracy kumpi maan taktak ahihna ding ahihi.

3. Eigam peen leisung sumpiang atam pha mah mah gam khat hi. Hi bangin leisung sumpiang atam na gam khat hi napi’n, ei kizawng mah mah, kikhangto lo mah mah in khantohna aniam penpen gamte lakah akihel gam khat ihi hi. Ahang bang hiam ci-a I ngaihsut ciang in, I gam khantohna dinga I thu bulphuh amanlohna hang hi ci-in kimu theih hi; leisung sumpiang tampi a omna, gam sung aki thenthawl zolo gamval tampi a omna eigam bangah, sum zuak/sumlei theihna thute, kumpi bek in sem lo-in, pilna siamna, hauhna anei gamsung mite in zong septheihna thu, zon’ theihna thu, suakta takin neithei leh, khat leh khat gam khantohna ding sepna bawlna ah kidem in, theih zah siitlo, neihzah siit lo in ong diang ding uhhi. Tuabang ahih theihna dingin suakta tak sumlei/sumzuak theihna Free Market Policy thu hong le’ng, tha khat thu-in ih gam khangto ding hi. Tu-in kumpi bek in sep theihna angah ciang in, adang pilna siamna aneite in ataza vuan tawh hi nawn lo-in, asimtham in, zinlak miallak ah sum bawl ahih man in, tangzai zolo, taangtai zolo bek tham lo-in akhun kila theilo ahih ciangin, kumpi zong sum hi. Tua ahihman in ZNC ngimna bulpi athumna in, suakta taka sumbawl theihna ding a hihi. Akhang to gam khempeuhah hi

Free Market Policy azanglo gam omlo hi.

4. Zomite, kuama ongsawl hilok, eima ut thu tawh Panglong khua ah Gambup Kumpi phuan dingin kipai hi. Panglong Thukimna zong letmat a thuh masa pen te hi hang. Tua Gambup kipawl laitakin zong, State la nuam hi le’ng,laktheih na khuan kinei hi napi’n, State la lo-in Special Division khat beka I om se pen Gambup kipawlna bangzahta a thapia cih ong lak tetti khat ahihi. Suah takna, Independence I lak zawh asawt loin, gambup kipawl Kumpi puk dingin kithawi-a, Zangkong Kumpi ciang a tun’ laitak nangawn in, sisan naisan hawk in luanga Gambup kipawlna kumpi adal, akem Zomite hihang. Insein gal bangah ci le’ng, Col. Hrangthio a kipan, gamit Zomi makaite tampi’n ong nusia hi. Hi bang a gam it Zomi nulehpa te’ Gambup itna tangthute, gambup itna khekhapte, ZNC in thupi sa mahmah in kepcing kisawm hi. Ahi zongin, Panglong kikhopna pana apiang khia Gambup kipawl kumpi pen bang bulphuha kiphuankhia hiam cih laptoh ding ZNC ngimna lina ahi hi. Tua Panglong lungsim pen thauvui thautang tawh hi loin, itna ngaihna lungsim bulphuha kiphuankhia ahihi. Hih itna, ngaihna lungsim bulphuh nawnlo-in, avui atang bek suan le muan in nei le’ng Panglong lungsim hi kha nawnlo hi.

Tua ahih man in, avui atang sangin, itna ngaihna bulphuh zaw ni; Democracy kumpi maantaktak manlang ong piangta hen! Amen.

———— —- x ———— –

1990 kum Kawlgam bup Democracy kiteelpi (Election) lai-in, Kalay TSP. ZNC Ex. Secretary Pu Zam Khan Thang in muntuam,gamtuamtuam aa om Zomite kilom khat in, thautang sang aa, a khauh zaw me (Vote) eimi ih muan khat pia khawm thei leng ci-a Zomi bup a ngaihna la…

(a) Kei ka heina Burma gampan ZNC khuang in hong phawng phawng ee.

(b) ZNC khuang in hong phawng phawng ee, Simlei Vannuai pianpih Zomite aw ngai na’ng ee…

(c) Pupa khanggui I suut na’ng aw, tulmawh Zolentaang ci’ng ee.

(d) Zolentaang kilbang hongkhan hen, Zomi sinlai gawm hen aw.

(e) Chin hilo Chin cilo aw, Zomi hi’ng ee Zomi hong ci aw.

(f) Zogam lei kilbang khang hen la, Zomi anbang ki-it na aw Zolentaang aw ee.

By, cicin@rediffmail. com

src: zolengthe

 Thupi asa

Thawn Tuang

Zomi Angvaan

http://zomi-angvaan.blogspot.com/

Phone: 615-944-9529

USA

 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All

    ZNC Pu Chin Siang Thang
    ZNC Pu Chin Sian Thang