WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 


It Sanggamte,

 Zanni 10 August 2012  in United Nation pan  AGS Mr Nambia’ political advisor ahi Mrs Marianne Hagen tawh party Kawlgam 24 te Myanmar Egress zumpi ah  10:00 AM- 12:00 AM dong ki mu khawm ung. ZCD pan Pu Zam Za Mung tawh kana kihel thei uhi.

Party atam zaw in,Rohanja vai buaina ki gen penin Kawlgam tawh kisai UN pan Human Right palai Mr Quantana in Rohanja vai tawh kisai adinmun ki thangah lo ahimanin ama mun ah midang tawh laih ding zong ki hanthawn hi.  Aki genpi dangte  te bel Ethnic bup Khawmpi sapding vai,  Belpawl gam taktak  apiang ding vai le Kawlgam ah zavom cin  khiapding vai cihte zong kihel hi. 

ZCD in ko gam Tonzang Township ah zong Meitei te ong lut in tua te pang bel in zavom zong ki cing hi. Pawlkhat bang Kawl gammi ID zong ki pia hi.  Tua hi in ko gamah Meitei vai zong ong ngaihsut pih un, mailam ah Zakhai gam bang ding hi kana ci uhi.  Hongpai mimal kim lunglut mahmah uhi.  Meitei te omna vai aki ciantak in thu ong puak un ci uhi. Meitei vaitawh kisai Zomi sungah atelciante in thu nong zasak tek
uh gam le minam itna tawh kong zawn uhi. Nung in .Kumpi pa U Thein Sein tung ah zong hi thu mah ki pulak ahi hi.

Tua banah, alam dang mawhlo thukhat  pen CNF te  Thukkhen Mangpi (Chief of Judge le Spoke person)  Dr Andrew Ngun Cung Lian zong kumpi te advisory member min tawh thu ngai in ong ki hel hi.Thu ki lumlet sa ing .

Kamlian

ZCD

Info Team

ZCD

11 August 2012


-- 

                        Pu Chin Sian Thang La Phuahte

   
   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh  e..

__._,_.___

 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All

    ZNC Pu Chin Siang Thang
    ZNC Pu Chin Sian Thang