WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Itluat Zomi..,

Zomi Congress for Democracy (ZCD) party phuante thukikupna 26 Sep 2012 in ZCD General Headquarter ahi Pu Tun Za Thang inn, Pansodan, Zangkong ah nitak 3:00-6:00 sung kinei thei hi. Thu kikupna ah party phuat kik theihna dingin luangkham liangin akipia khia mimal 17 sungpan 12 kihel thei hi. Akigawm meeting kah thei mimal 15 kipha hi. Pu Gin Kam Lian in hun uk sem in, Pu Zam Za Mung in kikupnate ciamteh hi. Annek tuidawn abei khempeuh Pu Cin Suan Mang in hong sik hi.

1. Pu Gin Kam Lian in abeisa thukikup nunung pen ahi 20 July 2012 ni akipan tu kikal party vai le party min tawh a nasepna te pulakna hong nei thei hi. President Thein Sein tawh kimuhna ah thusunnate le President zum pan hong thukna laite simkhiatna, ZCD pan in alliance kipawl pih party dangte tawh kithuahna, gamdang mite tawh kimuhnate akipan, party member kaihkhopna thute, party sung thupiang teng cihte ahi hi.

2. Pu Cin Suan Mang in Poland gam ah khualzinna thute a kician in hong gen hi. Kawlgam party tuamtuamte sungpan palai 1 le 2 tek kihel in Poland gamah thusin in ava pai uh ahi hi. ZCD party min tawh registration ngah khit zawh party pan in kumpi phalna official tak in party tangmi khat gamdang ah akhualzinna masa pen cileng kikhial lo ding hi.

3. Party sung fund bulkip kician tak in kinei nai lo ahimanin party phuankhia masa mimal 17 te mahmah in, ei ipsung pan piakhiatna tawh pan masa ni cih lungkimna om tek ahimanin meeting kah in akihel thei sungpan anuai atengin party ading piakkhiatna kamciam hong nei thei tek uhi.
Min Sum Phazah Ciapteh-huai
a) Pu Ngul Khan Dal 15,000 Kyats Kha 1 pension khasum bup
b) Pu Song Do Langh 20,000 Kyats Kha 1 pension khasum bup
c) Pu Gin Kam Lian 50,000Kyats
d) Pu Cin Suan Mang 50,000Kyats
e) Pu Pau Lun Min Thang 50,000 Kyats
f) Pu Zam Za Mung 50,000 Kyats
g) Pu Kam Lam Khup 10,000 Kyats
h) Pu Anthony Kap Khan Khual 10,000Kyats
i) Pu Khup Khan Mung 10,000 Kyats

4) Pu Pau Lun Min Thang in zong minam ading in abucing party picing khat dinmun ah din zawh nading, minam sung ki makaih zawh nading, akipan, ama lunggulhna, thangahnate le Laisiangtho sungah Pasian kammalte siksan in, mailam kalsuan dan ding tawh kisai in, lungdeiihnate thu tampi hong gen khia hi.

5) Chin National Front (CNF) in Tedim ah Liaison Office hong hon vai uh tawh kisai ZCD dinmun gencianna kinei hi. ZCD in CNF tungah aki hanthawn nuam thu in' Gamvai minam vai nasepna ah mipi lungdeihna, mipi thuneihna masak ding, mipi thuneihna man ding a thupi pen hi, tua in Democracy thu laigil ahi hi' cih tawh CNF te ki thuhilh hi. Tua nitak mahmah in zong Pu Gin Kam Lian in Thuamvum Zinbuk (Avenue), Tedim ah zintung CNF te Thantalang Liaison Office makai Pu Ral Hnin tawh phone kihona ah gen suk giap pah hi.

6) Party fung ading kamciam piakte tawh kisai 15 Oct 2012 ma in aki cingin piak kim ding le tua mah bangin party member form te zong 15 Oct 2012 lap in kikai khawm kik ding cihte ki khensat thei hi. Party Member form tawh kisai in, dal 2,000 kihawm khia khin zo banah, dal 1,000 kihawm khiat kik sawm laitak ahi hi.

Note:
1)Party registration ngah khit ni 90 sungin pawlmi 1,000 atawm pen akingah khit ciangin Nipidaw ah thu puak masak kul hi. Tua khit teh party zum kihong thei pan, party signboard kisuang thei pan hi.
2) Party makai Pu Chin Sian Thang USA pan cidam in hong tunkik khit hun le party zum hontheih hun tawh kituak in, party sung thu kikupna kician, policy review, makai vaipuak kician ki apna, kitelna kinei thei pan ding ahi hi
.

Zomite in Minam party i neihna hangin Zomite thu Zomite in abucing in ki vaihawm thei ding hi. Ki itna, deihsakna, veina le piakhiatna tawh Zogam le Zomi ading in ei omna tek ciat pan khut kilen in mapang khawm ni !

Kim Tuang
Info Team
Zomi Congress for Democracy
27 Sep 2012
--

Pu Chin Sian Thang La Phuahte


1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw,
keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong
leel to laivang ee.


1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw zang kamkei sa'ng hang zaw e hang, zaw e gial zaw e..(a) Z N C leh, N L D lung lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua gam ading inzong zatam ten muang,zawng e muang zawng e...( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh e..
 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All

    ZNC Pu Chin Siang Thang
    ZNC Pu Chin Sian Thang