WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

Lamka, July 18, 2012: Tuzingkal nai 7.30 apat ZRO in Grace Bible
College, New Lamka ah Church leaders, civil societies, intelectuals,
tribe leaders leh mi poimaw khen khat te toh interactive program zang
ua, ZRO Adviser Pu K. Guitein key note address genna nei in mi 200 val
paikhawm uhi. ZRO President Pu Thanglianpau Guite in a thu genna ah
tutung pawlpi suksiat/coup sawm aa omna ziakte ahileh Autonomous Hill
State demand suk daih ding (to neutralise Autonomous Hill State
demand), thunei hih utnaleh duh-amna (power and greeds), mimal
lungkimlouhna (individual grieviances) khen khat ziak ahi chi’n gen
hi. A gen zelna ah mi khenkhatte’n hiai atunga aziakte
nawlkhin/deniedmah le uhle a min uh chiangtak a dawk ahi chi’n gen hi.
A gen zom zelna ah ZRO sungah sisan nai san suah pen first option hi
ngei ngei lou ding hi. Tutung a akigaam/liausak a om khate ahileh tua
zah value chi om hilou in, buaina ziak a i man suahna pen
muhkik/incure na ding a kiliau sak ahi chi hi. Tunia makaite’n hun
paisa a ka nasep dan uleh action kilasa te ahbang ngaihdan na nei
uhhia chi’n dotna nei hi. Mi poimawh mahmah khat in Armyte’n amat jail
a tangte va veh den ahihdan le chiang tak in gen sitsiat hi. Pu
Thangkhangin Ngaihte in a genna ah election ah 7 vei ka lawhsam ta,
himahleh ka mi nam itna ka khahsuah nai tuan kei chi’n gen hi. Pu
Thangkhangin zoh in Zomilamkai huaiah, tuate lak ah Rev. B.
Luaichinthang, Pu T. Nehkhozang, Rev. Khaizakham te’n zong thugenna
nei ua, tua athugenna ua a thulu deuh ahileh Zomi Nam in a nuaisiah
ding ua poimawh thum – Zuau, zu leh zahmoh ban ah maban ah zuih ding
thum – kipumpiakna (sacrifice), angmasiallou (selfless) leh nasep
(services) ding ahi chi’n gen uhi. Mipi paikhawm te’n kikhopna azawh
un ah ankuang luina nei in kikhen uhi. Thei a vallou, hiai buaina thu
toh kisai a ngoh a om Pu Pumzanang in inlutna/ngaihdam ngetna in
annkuang luina le ana nei zouta hi. Tua vaiguan a tel mi khenkhat news
reporter in a houlimpihna ah hiai bang a revolutionary group in mipite
or church makaite ngaihdan a lakhawm dial dial pen pichin huai mahmah
ahi chi’n gen ua. Hiai bang buaina tuak ta ua, himahleh peaceful deuh
– sisan naisan luang loua vai hawmthei ZRO te pataat huai asak dan gen
hi.

 
 -Tg Mangno Zomi 
 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All