WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
 


Zomi Lainatpih Committee pan Tangkona:

Dear Zomi U le nau teng,

I theihsa ciat mah bangin Dumas, TX, USA ah Mawtaw tuahsiatna pan a kawng nuaisiah azaw Nu Man Lun Cing (Anlang) pen WZC - pan Zomi Lainatpih Committee makaihna tawh Natvehna ding Tangkona kinei a, Zomi tampi mahin amunmun pan kipiakhia ciat hi. Tua natvehna vai tawh kisai mahial ni ding zong  ngaihsutna kinei a, a (75) veina WZC -EC Meeting thukhensatna No.1/2012 tawh kizui-in, September 9,2012 (Sunday) ni-in " Zomi Lainatpih Committee" min tawh Natvehna vai mahialna kinei hi ta hi cih WZC Information Department pan kong tangko khia uh hi.

Tua hi-in Nu Man Lun Cing natvehna tawh kisai September 9,2012(Sunday) ni khit akipan Zomi Lainatpih Committee min tawh nasem lai om le kitheihpih nawn lo ding hi cih WZC Information Department pan kong zasak phapha uh hi. Zomi Lainatpih Committee min tawh abeisa akipan September 9,2012 ni dong huhna piate khempeuh tungah WZC Information pan Lungdamna lianpi kong puak uh hi. Zomite i kihuh/ kipanpihna mabante a zomsuak zo den dingin i biak Pasian in hong siam hen.

Zomi Lainatpih Committee tangin,

Secretary & Information Department

 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All