WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
CNF in Chin National Conferece Yangon omte zolmasak ding gel nei a,Summit Parkview ah 2013 Oct 19 bawl sawm zo ahihi .Pu Shew khar in The Voice ah genpawtlot zo ahihi. Ahizong in avaiteng akipat lim in Chin Progressive party ( CPP) in vai tuamtuam hang in nuaksan ding gelzo uh ahihi .

Hih Conferece bawlma in Mandaly, Kalay ,Tamu , Moywa , Gangaw te ah pawlzol ding gimna lianpi nei uh ahihi. Pawl zolna sungah adiak in USDP, CNP CPP leh ZCD sungah hong nak lutmahmah ding cih kitheikhol zo ahihi.

Tua bang thu kawmkal ah sungthu cidamlo mukhol khin CPP te in nuaksan khin ahih man in adang te inzong athu ala khingkhai siam huai mahmah ding ahihi.

Hau Thang

 


Comments
Leave a Reply