WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture

- Zomi it teng; Topa Pasian huhna tawh ih minam party kum 25 ong cingta ding ahih teh Topa min phat hang-- October,24 ni teh Tedim ah Silver Jubilee ki bawl ding a,Ko tu lai tak a semsem teng peng sing om lohna ah gua zong sing tang in,ki zang cih hi lel ung.Mipi lam pan CEC zong puah kul ding beh lap ding cih te ngaih sutna ki la ding hi.Ki cin lah na hawm thawhna zong tam mahmah ding hi.A lung hih mawh te leh a lung  lut te zong party ong lut unla ong sem un ong sam ung.Nang nong ki hel leh nang a zong hi pah hi,Ko zong tawl ki sa mahmah ung tha ong dawn ciat ta un.

--Tu ni ciangciang ZNC/ZCD in thu neihna minit khat zong ki nei nai lo a,tu lai tak ngimna bulpi pen 2008-Constitution Puah/ A thak at pha kik ding cih thu hi.NLD leh Taizinta party teng in sem huan ding cih thu kimna om mah bang in,NLD pan sitni U Aung Thein zong ong pai in Constitution vai thu ong gen ding hi.Hih 2008-Constitution tawh ih minam leh gam a ding bang mah ki sem zolo ding cih hi.2008-Constitution a deih mahmah Hlutdaw MP ten zong na ki sem thei lo,Democracy lampi hilo,ci in Hlutdaw pan mi 109 in puah kik nang en kik ding cih komiti phuan ta uhhi.ZCD in hih 2008-constitution tawh Zogam Zomi te ki kang zolo ding cih hi.FEDERAL UNION hih zawh masiah Politics sepsep hang minam leh gam  ading khiatna omlo hi cih kimu hi.

-Tua hi in minam ih it taktak leh ong pang huan un,Ih Minam party lo tawh minam a ding ki sem zolo cih telsa hi.Zomi min tawh party dang lah om nai sam lo a,ZCD bek mah om a hih teh zun huan ciatni

-Tu khang in matun zo nailo hi ta mah leng khang no ten ong zom
 toto lai ding hi.ZOMI te ih lampi sau mahmah lai hi. 
                       Pu Chin Sian Thang La Phuahte

   
   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.
( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh  e..Sanggam zomi it teng;

 


Comments
Leave a Reply