WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Tu laitak Kawlgam din mun
Zomi te sungah ZCD in bang ngimna nei,2015-Election teh zo ding maw
cih thu dot tam mahmah hun lai tak hi,lungdam huai sa ing mipi in ih minam party vai
lunglut tek ih hih teh thupi zong sa ing.

ZCD in,1990-kum lai ZNC tawh Election a ki lut hun lai a ki
pan,Pinlong thu kimna bulphuh in,Federal Union suah theih nang
Constitution at pha nuam in, ei minam vai ei mah ding in thun zo leng
cih ki gengen tu ni dong hi.Tun zong ZCD in tua mah hi lailai hi.Hih
Federal pen ei phuat cih hi lo in,Panglong thu kimna tawh ong piang
Self-determination cih pan ki la hi.Tua pan 1961-kum Taunggyi ah
Mualmi teng in ih gam pen Union (Federal) hi lo mawk in,ih thu kimna
sa tawh ki pelh in,Unitary ahih teh 1947-Constitution puah kik in
Federal Union tawh ki tuak Constitution at pha ding ci in S.U.O ki
phuan in Pu Mang Tung Nung leh Pu Chin Sian Thang te zong kah uh
a,Constitution puah kikna ding Komiti EC ah na ki hel uhhi.Zan diak in
Taunggyi ah Federal vai mah kikum in,kum 52 a sawt khin pen, a husa
ong ging kik pan suak hi.

Tu lai tak ih gam buppi din mun pen Hlutdaw pan a mau teng mah in
hoihsa in a thu kimsa uh Constitution pen puah kik nang ki samsa in,en
pha kik ding Komiti mi 109-tawh ong phuan uhhi.

Hih tawh ki zui in NLD pan ASSK makai in, Septenber nipi masa in,UNA
leh Taizinta party 13 tawh 2008-Constitution Puah / A thak at kik cih
thu lu nih tawh mipi tung hih Constitution hoihna/tha nemna te mipi
tung gen khia ding cih thu kim ki nei in ki sem khawm ding cih hi.ZCD
silver Jubilee ciang zong NLD pan ong pai in Constitution vai genna
ong nei ding uhhi.

Tua hi in ih gam din mun pen,2015 -Election sang in Constitution puah
phot ding ki kin zaw dan hi.Taizinta te ki pawlna UNA leh Ceasfire te
ki pawlna UNFC in zong a thak at pha kik ding cih thu kimna hi in,NLD
tawh ngimna deihna ki bang hi.8888-te zong din mun ki bang hi.

2008-constitution zong hun na neih ciat vua leh na lim et kik unla,hi
pen Zomi ta ding leh gam buppi mipi a ding na ki sem thei maw?sem thei
lo maw? cih zong en kik ni.

Hih 2008-Constitution puah zolo/Laih zolo pi in Election ah lut in MP
tampi ih ngah hang ih gam leh minam ading bang mah ki sem thei tuan
lo cih zong ngaih sut huai mahmah hi.

Zan lam teh hih Constitution puah loh phat mawhna,Union dik taktak
ahih lo na te ong khah nung.2008-Constitution puah lo in Kawlgam ah
kilemna/ngaih muanna omlo ding a,Taizinta te zong SUAH TAKNA ih ngah a
khiatna om tuan lo ding cih tel kul hi.


"' ZOMI*TE LAMPI SAU LAI MAHMAH,LAMPI ZONG TO MAHMAH PHUL KHAK DING TAM"

Khut ki len in ton khawm tekni.Ma nawt ni.Ki tai san kei ni !

ZCD iNFO


 


Comments
Leave a Reply