WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
 Zomi it teng;

  Tu lai tak ZCD tawh ki sai in Policy mipi tung ong gen un ki cici in
lungdam huai mahmah hi.ZNC hun lai aki pan kum 25 sung policy pi te ki
laih lo tua mah tawh ki paipai lai cih hi.Tua hun lai a lap lo te zong
om mah ding hi.Tu hun ZCD min ngah zawh zong ,January
kha Chin state zumpi Tedim,Tonzang zumpi,Kalay zumpi te hon lai in
zong Policy te ki gen khia khin a,laibu mahmah zong ngimna leh tupna
bu 4000-bang ki hawm khia khin hi.Mimal khat ciat kong gen zawh loh uh
pen ko ki zen lahna khat hi in mipi in ong maisak ciat ta un.
party members zong 5000-val ta in mi tulsawm kim in policy za khin
ding  in ki ngaih sun hi.

ZCD zum hon in,sep masak ding Census -2014 teh minam mun ah Zomi cih
sak zawh nang ,kumpi tung lai puak ding.Ong piak nop mahmah kei vua
leh lah Zomi nong cih sak kei vua leh Matpongten bawl lo zaw ding mipi
ih pan huan ding cih ki lim gen penpen hi.(tua hun teh mipi hang san
tak pankul ding)

Sep ding nihna ah 2014-kum sung Hlutdaw pua lam ah,Panglong nihna ong
sap teh ki hel in,Taizinta teng lawng khat in ging ding cih hi.

Sep ding thumna ah 2008-Constitution laih zawh nang,Panglong thu kimna
FEDERAL UNION suah sak zawh nang cih teng thu bulpi hi.Tun zong
September 20-23 Taunggyi khua  ah Party-21 leh Ceasfire-17, te thu ki
kupna om in,Panglong bulphuh in,Federal Constitution suah sak zawh
nang cih hi.ZCD pan makai  thum ki pai hi.Thu khat ah tutung Taunggyi
Conference ah zong, 2010-kum,October 24, Kalay  ah ZNC  kum 22 cinna
pan Kawlgam ki lemna taktak ih deih leh Panglong nihna sam ding cih
thulu pen ki bulphuh hi.Topa in Zomi te ih tawm hang in,thu gel
theihna ngaih sut theihna,ong pia in Kawlgam buppi in tua mah tawh kal
suan ding lung gulhna om ciat hi.Panglong thu kimna,cih pen Federal
Union suah ding hi pah hi.
--

                      *  Pu Chin Sian Thang La Phuahte*


   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw,
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

*      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.***


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah
thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e
hang,  zaw e gial zaw e..(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual
in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten
muang,zawng e muang zawng e...( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih
na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal
henkol,khai tam zua aw e...( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng
tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh
lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin
Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi
lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang
pan e.( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw
dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung
lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

 


Comments
Leave a Reply