WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
ZOMI IT TENG
-----------------------
 October 24 Tedim ah ki bawl ZNC/ZCD Silver jubilee ah thu lamdang
khat Topa ong om pihna kilang hi.Oct;24 ma in Tedim ah guah zuzu in a
lamdang in 24 ni teh ni sa vevam pak hi, 25 zingsang  aki pan tu dong
guah ciin leuleu hi, TOPA in Zomi min tawh nasepna pen ih muh tangpi
mah in ong om pih lam kimu thei ahih man lungdam huai mahmah hi, Topa
min phat ciat ni..

 Hi kum 25 cinna Jubilee ah NLD pan U Aung Thein(lawyer), YSPS pan mi
li,Democrat pan Miss/ Walker  (US) ten thu genna tomno ong nei ciat in
Zomi tawh ih dinna ong lungdam pih cih hi.

 Mipi pen 300 bang ki pha in,ZCD party members leh tavuann nei tampi
pai thei uhhi.ZOMI it te huhna tawh Sialtalpi khat kigo in mipi ann ki
vak  zo hi.

 Hih ZNC/ZCD JUBVILEE khawmpi pian zawhna nang in,mun ong pia Rev.Nang
Lyan Kap te inn kuan tung ah zong lungdamna koko ciat ni.Hi bang in
mun ong pia ding mi tawm mahmah  hi. Tua ban ah a munmun pan sum leh
pai thu ngetna, thagui,thatang tawh ong pan pih khempeuh tung ah zong
lungdamna ong ko ung.Minam leh gam ading na sepna te ih Biak a nungta
Pasian in,pello pello thupha ong piak sak ta hen.

 1990-kum lai leh tukum zum honlai sang in,ZOMI itna tampi in khang a
sawtlo in,KAPTEL,
LAITUI,LAILUI,TEKLUI,TUILANG,SAIZANG khuapi ten ong sam uh ahih man
zum ki hong ding hi..

                      *  Pu Chin Sian Thang La Phuahte*


   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw,
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

*      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.***


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah
thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e
hang,  zaw e gial zaw e..(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual
in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten
muang,zawng e muang zawng e...( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih
na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal
henkol,khai tam zua aw e...( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng
tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh
lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin
Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi
lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang
pan e.( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw
dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung
lai khuam bang,nang hong gel gel aw.( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang
ciim lengh e.
( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah
bang,kei zong hang lengh  e..
 


Comments
Leave a Reply