WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi Congress for Democracy (ZNC) in tu in kum 25 cin na Silver Jubilee hongtung ta a hihi. Kum25 ciang hong ton pih in hong makaih ih biak Pasian tungah lungdam ko masa hang. ZNC hun lai pek panin ZCD hun dong ah gam leh minam vai a sem te, gam it a pawlpawl te khem peuh zong hih mun pan in zah tak na kong pia hi. Na gim na tawl na te uh, na khua ul te uh, na sisan te uh ka tel hi. Na ngim na na tup na uh zong ka thei a, na mipih te a ding a na ngaih sut thu te uh thu pi ka sa hi.


Zomi in ka piang, Zomi in ka nungta, Zomi in kasi ding hi. Zomi khem peuh in koikoi ah ih piang a,gamdang ah ih om phial zong in Zomi mah ih hihi. Koi koi ah ih om zong ih nuntak dan in Zomi nuntak dan a hihi. Zomi in piang ih hih manin Zomi mah in ih siding hi. Ih sih ma in Zomi leh Zogam a ding in bang teng ih sem ding hiam? Tu ciang ciang ih gam leh ih minam a ding in bang teng ih sem khin hiam? Ih khua ul zah tak a taak khin hiam? A gim a tawl khem peuh leh Zomi a it a vei khem peuh te aw in a sawt lo in Zomgam hong paallun ding hi. Kum 25 sung bangmah gamtang thei lo in ih om hang in kum 30 ih phak ma in ih gam ah thu neih na leh khan toh na lian pi hong omding hi cih ka lam en hi.

Pawl khat te in sihlawh, sup lawh in si ngam in gamleh nam a ding in na sem uh hi ta se mah leh pawl khat te in ZCD leh Gamvai nasem te in banghiam? Kua hiam? cih nasan a thei nai lo Zomi sung ah om lai ta zen hi hang. Mun khat khat ah ZCD cih pen kua mah in thei lo mawk hi. ZNC ci leng bel tawm khat thu thei zaw deuh te bek in thei uh a, tua zong pen a teitang zaw deuh te bek hilai hi. Ih minnam mintawh gamvai Politics Party ih neih sun sun pen Zomi te in thei lo lai dan hi lengki lawm ka sa hi. Ih theih loh kal in tu in kum 25 hong cing hi to ta hi. Mi hing bang hi leh a khangcing ta a hihi. Hih ih Party in minamdang party te dan in a mau aituam a ding bek tawh na sem lo uh a, mi nam a ding, gam a ding in a huam pi in na sem uh hi. Zogam pen ei khut sung ah ngah kik nai lo ih hih manin ih gamsung ah bang mah thu neih na ki nei lo hi. Hih bang a ih gamsung ah ei mah in thuneih na ih neih na ding in Gamvai Politics lam lo tawh lampi dang omlo hi. Kawlte pen thau tawh do leng zong ki zo lo ding hi. Tua a hih aman in ei Zomi te khem peuhpen gam leh nam vai ah ih thukhat loh hong pha mawh ta hi.

Hun khat lai in Zogam pen ei leh ei in a ki uk te ih hi a, Mangkang gamkek te khut nuai ih tung masiah siah pen gamdang khat peuh peuh khut nuai ah ki om ngei lo hi. Koi koi tangthu sung ah Zogam makai te in gamdang ah siahtungsiah phei na pia ngei lo uh hi. Ei leh ei a ki uk kim lai Mangkang gamkek te in ih gam hong lakuh tak teh Kawlte leh Ei Zomi te zong pen mangkang te khut nuai mah ah ki om khawm a, suahtak na ding vai tuam tuam tawh kihan ciam hi. Mangkang te khut sung pan in suahtak na ih lak ding tak ciang kawlte tawh ki pawl in la khawm leng cih na thu hong om a, Kawl te tawh suahtak na aki la khawm a hihi. A hang pen Panglong thu kim na ah pen Ei ma gam tek ei ma thu tawh uk ding, thu neih na nei tek ding cih na hi a, hih zong sia lo hi cih na tawh suahtak na a kila khawm a hi hi. A hi zong in tu dong pen Zogam ah suahtak na, thu neih na, ei ma ut thu tawh gam tat theih na om nai lo hi. Zum te ah ei lai a hi lo pi Kawllai ki zangh a, ei pau a hi lo pi Kawlpau ki zangh hi. Kawlte tawh ei pen bangmah ih ki bat na om lo a, minam khat zong ki hi dek lo hi. Ih pau ki bang lo, ih ngei na ki bang lo, biak na ki bang lo lai pen bang hang in gam sung khat ah teng khawm ih hi hiam? Ih teng khawm phial zong in ei ma gampen ei ma khut sung ah a omding ki lawm buang hi. Zogam leh Zomi te in suah taak na ki ngah nai lo a, tu dong a hi ci pi ki hi lai hi.

Mangkang te khut nuai a ih om lai pek pan in suahtak na ding a,a ki phuan khia ki pawl na tuam tuam leh Kawlte khut sung pan in ihsuah tak theih na ding in a ki phuan khia ki pawl na tam pi tak om khin hi.Biakna vai, Gamvai tuamtuam tam pi te lak pan in Zomi National Congress in zong khat a hihi. Nidang in zong ki pawl na tam pi om ngei khin a, mai lam ah zong tam pi om lai ding hi. Gamvai tawh kisai leh minam vai a ding in ih neih a hi ki pawl na sung ah Kawlkumpi te tawh a ki talsik ngam pen ZCD(ZNC) bek mah ahihi. Gam leh minam vai pen hih ZCD party bek mah in hong matut zo ding hi cih ka up na zong ahi hi.

Zomi te sung ah gam leh minam vai pen kuamah in khauh tak in ki thuklut thei lo hi. Banghang hiam cih leh Sum leh paai ki nei lo a, Pilna ki nei lo leh haksat na tam pi ki nei hi. Mai lam hun ah ZCD tha pia(Vote) tek in hi leng Zogam hong khang to tak tak ding hi cih ka lam en hi. Zomi te sung ah gam a khan toh na ding pen sum hi masa lo a kipum khat na tawh Politics sep khop ding ahi bek hi. Politics hong hoih peuh leh thu khem peuh hong nuam dinghi.

Zomi in ka piang,Zomi in ka nungta,Zomi in ka si ding hi.


.....Deih Tung.....

(Tomno khat sung Malaysia)

+6016-9871812
http://vunghdeihtung.blogspot.com/

 


Comments
Leave a Reply