WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
ZCD te Hawm Voice of Zomi
ZCD Zogam(Chin State) zumpi Tedim, pan kha khat in,ni 24, ta in ki
hawm den hi.Khat vei hawm ciang in,dal 1500 hi. 30,000/ kyats ta bei
in a huh nuam ten,Tedim zumpi ah Pu Zam Khan Suan kiang na puak ciat
ta un.Zomi te lai ki hawm lak ah Politics thu bek a suah Voice of Zomi
bek om hi.Tha ong pia ciat un.
-- 

* Pu Chin Sian Thang La Phuahte*

1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw,
keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong
leel to laivang ee.

1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.

1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

* Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.***

( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah
thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw zang kamkei sa'ng hang zaw e
hang, zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual
in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua gam ading inzong zatam ten
muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah cinthupha tem,bang deih
na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal
henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo bang pang khawm leng
tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh
lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin
Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi
lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang
pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw
dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung
lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang
ciim lengh e.
( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah
bang,kei zong hang lengh e..

-- 

* Pu Chin Sian Thang La Phuahte*

1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw,
keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong
leel to laivang ee.

1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.

1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

* Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.***

( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah
thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw zang kamkei sa'ng hang zaw e
hang, zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual
in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua gam ading inzong zatam ten
muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah cinthupha tem,bang deih
na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal
henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo bang pang khawm leng
tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh
lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin
Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi
lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang
pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw
dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung
lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang
ciim lengh e.
( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah
bang,kei zong hang lengh e..

 


Comments
Leave a Reply