WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
     ZNC/ZCD’ SILVER JUBILEE HUNZATNA


Timothy Hall, Sakollam Ward, Tedim, Chin State


              Thursday, October 24, 2013

Thursday, October 24, 2013[Kap Khan Khual]

Yangon (ZCD.Info): ZCD-President Pu Chin Sian Thang munlakna 1:23 pm
in hun kipan hi. Gam leh minam, democracy ading a nuntakna apiakhia,
hamsakna a thuak, kolbulh khaukhih a thuakte zahtakna piakna minute 1
sung kinei pah hi. ZCD-General Secretary Pu Gin Kam Lian in Lai
Siangtho Paunak 14:34 simna neih khitciang, “Lung Laulo aw, Zogam Lei
aw” mipi’n nuapci takin sa-in azom-ah Rev. Lian Do Nang in hunap
thungetna hongnei hi.

ZCD-President Pu Chin Sian Thang in ZNC/ZCD thubulphuhpi (5) te
gentelna nei hi. “Nidang in akigen ngam ngeilo i thubulphuhpi a-hi
Paunak 14:34 tu’n i gen ta hi!” ZCD-President in thubulphuh (4) ban-ah
behlapna ngeina tak-in gen khia hi. 2014 census ciang minam cih na mun
ah Zomi cih theihna ding akisai department tuam tuam ah laigelh khit
cih zong gen hi.

U Aung Thein, constitution amending committee member-NLD, in Burma
Constitution kigelh ngeite hong pulak khia in 2008 constitution
thanemnate gen khia hi. Galkap ukna mah hi lai hi ci hi.

“Zo Laukha Pallun Ding” mipi’n dingsa-in sa in, Rev. Gin Khan Dongh in
Topa’ thupha ZCD a ding ngetsakna nei-hi.

U Myat Ko,Yangon School of Political Science, in zong thugenna nei-in
Zomi Party tawh sepkhopna ngeinate hong gen hi.

Daw Zin Mar Aung, Yangon School of Political Science, in zong Burma
sung ah silver jubilee a bawlzo party tawm mah mah hi. “Hun hamsa’t
mah mah lai- a kipan tudong a dingzo bek thamlo silver jubilee a
khamzo ZNC/ZCD in diamond jubilee, centenary jubilee dong hong gualzo
ta hen!” ci’n thapiakna leh a thupi’t sakna hong gen hi.

Miss Mindy Walker, Richarson Center Global Exchange, in hun hamsalai
pek a kipan tudong kum 25 sung minam a ding semzo ZNC/ZCD thupi mah
mah ci’n thugen na hong nei hi.

Chin State Tedim ZCD-President Pu Zam Khat Suan in Tedim ZCD vai leh
ZNC kipuah cil lai nasepnate hong pulaak hi.

Tonzang ZCD-President Pu Do Khan Lian in Tonzang ZCD vai teng hong gen hi.

Kalay ZCD- Representative Pu Lian Sian Suang in zong Kalaymyo ZCD vai
hong pulak hi.

Pu Khen Za Sian, Zo Aw chief editor in lungdam pihnalai hong khak hi.

Rev. Neng Thian Pau, Kalay Valley Baptist Convention-Secretary in zong
lungdam pihnalai hong khak hi.

Rev. Pau Khan Khai, ZBCM-President leh Rev. Gin Khan Khual, ZBCM-
General Secretary in zong lungdam pihnalai hong khak uhi.

Pu Dam Khaw Nang in zong Zomi sung ah kipawl zawhna ding leh “Chin”
mah a deihte zong et khelhloh ding hong pulak hi.

ZCD-General Secretary Pu Gin Kam Lian in tulaitak ZCD-Central
Executive Committee panmun late mipi’thuki’mna la-in, mipi’n “Thukim”
ci’n tongko uhi. “Tu kum beima Party Conference bawl in panmun
khempeuh mipi thukimna tawh khensat ni,” cih zong pulak hi.

Pu Ngin Thang, 1990 NLD MP-elect- Tedim Constituent (1), in minam
party thupi hi ci-in “Kum 2 bang National Convention kakah sung 1 vei
bek bek thugen khuan ngah in tua zong NLD-CEC lai gelh khit khat a
simkhia theih bek hing. Ka kah pih minam party pan MP te’n amau gelh
ziau in hong sim khia ziau hi.”

Dr. Cing Pum Nem in 4:00 pm in huntawp thungetna tawh silver jubilee
hun gualzo tak in ki zo hi.
Silver Jubilee bawl zawhna ding hong panpih khem peuhte tung ah ZCD in
lungdam mah mah hi.

•       Note:

o       Silver Jubilee Hong Sim Khua-------------- 37
o       Silver Jubilee Hong Sim Party--------------    3
o       Silver  Jubilee Hong Sim Organization-------2                      *  Pu Chin Sian Thang La Phuahte*


   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw,
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

*      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.***


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah
thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e
hang,  zaw e gial zaw e..(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual
in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten
muang,zawng e muang zawng e...( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih
na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal
henkol,khai tam zua aw e...( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng
tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh
lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin
Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi
lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang
pan e.( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw
dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung
lai khuam bang,nang hong gel gel aw.( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang
ciim lengh e.
( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah
bang,kei zong hang lengh  e..
 


Comments
Leave a Reply