WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
 ZOMI KHUA DO leh ZCD te
        =====================
-- 19 October ni in,Kalay kiang a BUDIMAN khua  ah,Khuado a bawl zawh
uh kum 25 cinnaSilver Jubilee nasia tak  bawl uh a ZCD te ong sam
uhhi.Veng nga in kikhen in,ih zola tawh a banban in,Jubilee la phuak
te sa uhhi.Naupang kum 10 gualgual numei pasal no tampi ki hel uh
a,veng khat ah a lam mi 40 kim pha ciat uhhi.Zomi te lak ah hih
bangbang naupang nono te ih Zo ngeina leh lamna ah ki hel kimu ngei
pha lo a hih man in lung kim huai mahmah hi.

--ZCD te zong ong sam in,Kalay pan Sagaing Division President Pu Gin
Kang Pau makai in Clcye tawh mi 6 ki pai hi.ZCD ngimna te Pu Gin Kam
Lian in gen a,Zomi ih hihna leh mailam Party ngimna  lim gen hi.Mipi
500 kim bang pha uhhi.Inn zong 160 sinsen Zomi omna khua hi.ZCD genna
tungtawn in,Chin kici ngei lo Zomi ih hihna mi tampi tel uh a,thu kim
mahmah uhhi.Nitak nai 7 pan ki pan Zola ki demna leh lamna tuamtuam
zong lak uhhi.

--Hi tungtawn in Zomi ten pawi ih bawl teh popsong bekbek zong hi kei
henla ih Zo lapi phuah tawm ki demna te zong neih huai mahmah hi.Tua
hi kei leh khang thak ten ih ngeina  leh lam te man suah ding hi hang.

                      *  Pu Chin Sian Thang La Phuahte*


   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw,
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

*      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.***


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah
thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e
hang,  zaw e gial zaw e..(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual
in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten
muang,zawng e muang zawng e...( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih
na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal
henkol,khai tam zua aw e...( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng
tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh
lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin
Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi
lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang
pan e.( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw
dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung
lai khuam bang,nang hong gel gel aw.( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang
ciim lengh e.
( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah
bang,kei zong hang lengh  e..
 


Comments
Leave a Reply