WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
 November 18,pan ZCD maban te ki zom toto in ki zinzin lai  hi.ZCD
zumpi pan Pu Gin Kam Lian,Myone zumpan Pu Pau Do Lian,Tuithang Komiti
pan Pu Lianpi leh Pu Sut leh Ngalbual khua pan khangno a ki pumpiak Pu
Khai te,Motor cycle tawh Meitei gungal saklam khua 14 ki sik in thu
gennaki nei zo in,Komitizong ki phuan zo ta hi.Ki gimmahmah hi napi in
Zomi itna tawh tawl dam veve hi.Tonzang gam Tauleng ki pai in Komiti
zong ki phua zo hi.Lalta khau ah zong Tuitangzang leh Talek khua pan
khangno pawl khat thu ngai in ong pai uhi.November 30 pan December 2
dong Anlang, Lezang, Gamlai te ki zin lai ding hi.

 Tutung khual zinna ah Zomi ki it mahmah cih ki mu thei hi.Aki gen thu
bulpi pen,2014-Census teh Zomi cih sak ding, 2008-Constitution in
Democracy hi kha lo in,ei azawng daipam lokhosing pua te ong domto
ding FEDERAL Constitution a pian zawh nang ki lim gen penpen
hi.Panglong thukimna a hi ih satan man ding,Union dik taktak a pian
zawhnang ki bulphuh hi.ZCD te gengen te ngimnabulpi pen asem te ading
hi lo in ,ZOMI te ih ki dom toh nang hi zaw hi.

 Tua hi ZOMI it ing a kici khempeuh ten omna ciat pan ong panpih ciat
ta un.CENSUS teh ZOMI cih sak ding pen ZCD ta bek hi lo hi,Zomi buppi
vai hi a hun tom mahmah ta, ZOMI ci sak zokei leng ko agengen te bek
zangding hi lo hi lo,ZOMI buppi ki ai am kha ding hi. Lai ki at at te
zong hoih sam ven sep hun mahmah ta, hun om lai pang khawm ciatni.
          KHUAL ZINNA photo te a sawtlo ong suah nung, lungdam-- gin kam lian

 Pu Khup Cin Thang,Pu Khai Za Nang,Pu Gin Go Cin te zong Gamngai pan
ki pan in khua 12 pai khin zo in,khua a tamzawah KOMITI phuian zo uhi.

                      *  Pu Chin Sian Thang La Phuahte*


   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw,
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

*      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.***


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah
thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e
hang,  zaw e gial zaw e..(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual
in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten
muang,zawng e muang zawng e...( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih
na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal
henkol,khai tam zua aw e...( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng
tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh
lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin
Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi
lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang
pan e.( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw
dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung
lai khuam bang,nang hong gel gel aw.( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang
ciim lengh e.
( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah
bang,kei zong hang lengh  e..
affiliate_link
 


Comments
Leave a Reply