WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
ZCD Malaysia panmun kiteel thakna (2013 - 2015)
A mun: ZAM
A ni : 24 November 2013
A hun : 11:15 am-02:00pm
Chairman – Pa Dai Za Kam

Meeting hong pai teng:


1. Pastor David Khoi Tuang, Pa Dai Za Kam, Pa Philip Khaipu, Pa David Kham Khan Khai, Pa Thang Khen Lian, Pa Vungh Deih Tung, Tg. Gin Sian Siam, Tg. Francis Dal Lam Thang.

Teelcing teng:

President : Pa Philip Khaipu
Vice President: Pa David Kham Khan Khai
Secretary : Pa Vungh Deih Tung
Asst. Secretary: Tg. Francis Dal Lam Thang
Tresurer : Pa Thang Khen Lian
Asst. Tresurer : Pa Zomi Sang
Auditor :Tg. Gin Sian Siam
Asst. Auditor :Tg.Lian Khen Mung
Media : Zo sunni
Member : Thuah Kim, Tual Suan Thang,Kim Tuang, Paan Khup, Thang Suan Lian, Langh Cin
Advisor: Francis Khampi, Pa Dai Za Kam, Sia Hau Thang, Sia Na Nang, Rev. Dr. Cin Sian Pau, Pa Hang Lian King.

Hunzat dan:

*Ki pat thunget na Pastor David Khoi Tuang in hong nei in meeting ki pan hi.


Thu pulakna Pa Philip Khaipu in hong nei hi. Tuni mi 17 bang hong pai thei dingin a ki lamen hi a, a hizongin hizah bek a kipha hi. Malaysia ah pen ZCD a om zawh kum 2 sung bang hi ta a, hong makaih Topa tung leh ZAMte in a zum uh hong kawm man un lungdamna ih pulak hi. Malaysia ah member kitawm mahmah hi tase mah leh sepkhiatna te pen ki gualzo hi ki ci theihi. Malaysia ah pen Party nasep pen ki sam lo hi ki ci kha ding hi. Malaysia ZCD in party na sep sem lo zaw a, minam vai a sem hi zaw hi. Mai kum sungah ZCD party min tawh nasepna dingte, nakpi in ki ginkholh hun a hihi.


Zogam leh Zomi pen Online sung bek ah om a, a taktak ah om nai lo hi. Tua a hih man in tulaitak hun pen 2015 ading in ki gin kholh hun last chance a hihi. ZCD Malaysia ah member pawl khat pen a nungkik tawh, buaina tuamtuam tawh hong kihel zo nawn lo zong om hi. A hizong in thanem het lo a, 2015 a dingin kipawlna tuamtuam tawh kipawl a, ki gawmtuah a, pan ih lak ding kisam hi. Makai khat a hi a, kipawlna khat peuhpeuh pen gensiat huai lo hi. A mau kipiak khiatna pen thupi sim huai a, hoih ih sak kei leh zong om hithiat lel ding a hihi. ZRCte in tuni a dingin an nek man ding Rm 200 hong pia uh a, nak pi tak in lungdam hi. ZO SUNNI Journal thoh zawhna ding in ZCCM in khat vei thoh ciang Rm 50 tawh kha 6 sung hong support ding uh hi cih Goodnews khat hong pulak hi.


(zop lai ding)


 


Comments
Leave a Reply