WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi leh gam thu holimna

Tulsa khua ah World Zomi Congress thusiamna tawh ii lunggulh mahmah leh ki-sap mahmah gam thu minam thu (Politics) suakta takin holimna neih ding cih thu hong ki tangko tak ciang lunggulhna lianpi leh thangahna ka nei hi. Humpi nelkai ihmu hong khanglo taktak ding ahi hiam?A tho ding aki thawi panpan hiam? Ci in kei ommuan in na ngaihsun sun ing.

Lusei (Mizo) ten Paunak in agen theih zel uh ahi "Tedim kam zang ten, ka Pa’Tapa Takkheh acih taktak uh ciang in bang mahmah in kho zo nawn lo uh hi"cih paunak leh "Paite te pilna zekai" ciin, nam-nih in na neih uh hi. A hoih leh hoih lo tawh hong ciamteh uh hi.

Hakha te leuleu in thutumpek minam hong ci leuleu hi. Kawlmi te hong ciaptehna khat ah Zogam a om minamte in Kawlgam uk ding hi leh Zomi a deih Tedim kam pau te bek in uk theihna uk zawhna Kumpi lungsim nei ci leuleu uhhi. MangKangte leuleu in gam itna minam itna nei cih tawh hong ciamteh uh hi.

Mi hong ciaptehna athupi masa penpen hi zaw lo,sepzia bawlzia kalsuanzia a thupit na agen nuam ihi zaw hi.Ciaptehna athupi mahmah ahihmah bangin,ki bawlphat ,ki puahphat zong thupi sem hi.

Word Zomi Congress in hibang Itna Veina Deihsakna taktak tawh Zomite sung a om ngeinai lo thu, sep ding vaihawm ding kilawm mahmah hong vaihawmna sung vuah,kei leh nang in bang thu manpha kuppih leh gen khia ding ii hiam? cih ii ki dongpha nuam hi.

A beisa hunte ah Sialbang ii letsak Lawibang ii thansak gibang in iki khenna te ,naumin kipawlna te leh ei thupit sak peuh makai a ineih tuamtuam pawlmi tangmi I hihna te munkhatah hoih koih ,seng phot in,tu tung Zomi leh gam thu minam thu hong kilui khiatna sungah I Zomite dim mun man taktak muhzia I veizia te sung khawm theih leng lunggulh huai mahmah hi. Bek tham loh in hun hong pailai ih tuak khak ding thu leh la tampite leh mailam khangthak Zomi a ding thu limci hong piang khia hong keuh khia ding in zong lametna ka nei hi.

Ka khupna dingin Zomiten ih ki pawlna ih liatsak mah bangin kipumkhatna liansak in khat leh khat itna tawh tha kipia ciat ni.

Veina laikung tungpan..mimal veina kuppihna hi !!!

Zolandthang Zomi

Nashville, TN

 


Comments
Leave a Reply