WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

December 30,2013 -TBCY hall ah 1---4 pm hun in,ZCD te kaih khopna tawh Census ciang Zomi gelh ciat ding tangko na ki nei in mipi 150 kim pai Rev/Pastor pawl tuamtuam pan kim mahmah uhhi..

 Thu genna pen Rev. Dr.Pau Khan En (GZA, President) Rev.Dr.Do Suan Mung (GZA, G/S), Dr.C.Thang Za Tuan ( T.A) Rev.Dr.Thawng Za Mung (ZCFI)leh Thu ngen Rev.Dr.Go Cin Zam te hi uhhi.

 GZA lam pan Zomi cih pen kip sak sansan ding hi nawnlo in,Topa Zeisu a neu lai in Mikisimna ah a ki hel mah bang in,Zomi te zong 2014 Mikisimna ah ki hel theih ding pen Topa ong gel sak hun hoih penpen hi ding ,Zomi ah ki gawm in gelh ciat ding han thawnna ong pia uhhi.Dr.Enno in,TBCY pen Pasian thu,Minam thu ah zat ding ko pawlpi ngimna leh thu ngetna hi ci hi. 

ZCD lam pan President Pu Chin Sian Thang in,ZNC/ZCD ngimna te gen in,Pasian nasem te tawh minam ading sep khop ding leh,G/S Pu Gin Kam Lian in,Immigration & Population Minister U Khin Yi leh UN pan UNFPA te tawh ki muhna gen in Cesus ciang laulo,hangsan tak in ih hihna bangbang gelh ciat ding cih tangkko khia hi.

ZOMI te tangthu ah Politics lam semte leh Pasian na semte lung ki hual tak in khut ki len in,MINAM a ding sep khopna masa pen hi.


-- 

                        Pu Chin Sian Thang La Phuahte

   
   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.
( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh  e..__._,_.___
 


Comments
Leave a Reply