WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Thu tuampi khat ong sung dih ning ei!
Nunglam aa i ngahzawhloh, Tedim District vai, ka ommuan aa ka ngaihsut kikkik ciang, Tedim in ngahlo aa Hakha in ong ngah Pasian deihna lianpi khat om sa-ing.


Ahun laitak inbel, zawhloh ding thei gige vote aa khending aphu Pu ZoZam kheltat ngam kasa aa, zawhloh ding pipi vote akhiasak Speakerpa zong ka hawmthawhtha suak peuhmah hi. ZTK, Tedim ah i MP te'n siauhkik, ngetkik hamtang ding a gen uhteh tha kangah peuhmahhi. "Tedim District lian nong ngah uhleh 2015 nangawn nong semsuak uh zongin" ci-in kei thu ong kimangding bangkhat in ka genkha lianghi.


Tu'n,
Tedim, Tonzang, Cikha in atuam aa nget akulna a om mahmahlo ahihlam i ngaihsut khopding ong sung hipong leng,
Tutak Falam District akici sung ah, Falam, Tedim, Tonzang, Cikha, Rih Khudar township 5 a om ihihi. Cikha leh Rih Khuadar beltownship akipan pan cini. Hih 5 sung ah 3 pen kamphen kul hetlote tenna hi limlim phot hi. Adang Falam leh Rih Khuadar sung nangawn ahNgawn kual khawng eisang ki Zomi sak bek zong hilo, bul zaw lai uhhi ci-in i mipil thukan te'n gen uhhi.

Democracy kalsuanna gina taktawh ong kikalsuan henla district council khawng thunei takpi in ong kiphuan hileh, district zum Falam ah a om zenzen hang, thuneihna alen taktak ding ei tamzaw ihihman in ei aa ding hi gige aa, i kituh lah i khua aa office omding sang thunei ding akituh ihihi.


E'n atuam i nget kei naakleh, Falam aa office om laisiah, Falam in ko bek ci-in tuam ngentheilo ding uh aa, ong hua phial taleh ong hawl khia theilo ding hilaihi. Tedim, Tonzang, Cikha in i tuamlaksang i gam lianzaw ding aa, ei thuneihna lah hiveve ahihman in, Pu Zo Zamte, Speakerpa tetung lungdam koh ding na hizaw hi. Pasian zia zong lamdang veve kasa hi.


E'n atuam i nget masiah Falam inlah ong sawl khia thei kei in, e'n lah nget sawm mahmah kei lehang ci aa ka ngaihsut khaakteh, Chin State ah hih khua teng kigawm zah aa alian district omlo ding ahihman in, nopci mahmah kasa hi.

Khatveivei gualzawh nopna, gualheu nopna lungsim ong lutluatding bang kidop akul mahmah ding ongsuak hi. A pongpi in enpak hilehang zong Falamte icih Laizote bel adangte leh ei bang samlo in ahuaiham gawp, aduhhop gawp hilo, alungsim nem mahmahte, thupi khual hamtang te, tuabek zong hilo, taang pek pan aa amau gam sung aa nuamtak aa a busa khawmte ihihman in kipawlkhawm thei mahmah in zong ka ki-umlelhi.

Atawpna ah i mailam ding eigeel sang Pasian mah in ong geelsak leh leplep kul nawnlo ahihman in, Pasian tawh thukimna khat lathak in, "Topa aw ka innkuan sung, ka minam sung vai uh nang ong hawm inla, nang vai teng ko ong sawl in" ci-in kithukim zo lehang lemtuak pen kasahi.

-- 
Hang Khan Lian
Block 646#13-115
Jalan Tenaga
Singapore 410646

 


Comments
Leave a Reply