WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Lungleng Khuangaih Kam A Masa Pen Annkuang Umkhopna
Zampi Innpi, Mingalardon Wirelet,Yangon
Tuesday, 17 December 2013 [Kap Khan Khual]
ZCD Headquarters: Wednesday, 11 December 2013 a Pathein thong pan hong suakta Pu Khen Za Chin in Pu Song Do Langh innkuan (Zampi Innpi, Mingalardon Wirelet) leh ZCD tung lungdam annkuang um pihna meipum (Bawngtal) khat Pu Song Do Langh inn ah zanni, Monday, 16 December 2013 in lungkim huaitak in kizo hi.

Pu Vungh Sian Lian (Khenno's laizom sanggam) in, "Lungdamko ci-leng i koh ding ve ve. Lundam cih kammal khat bek tawh lungdam ki thuk zo ngeilo ding. Holimna annkuang umkhawm" ci-in hong sang sak un cih leh, "Lungdam thu, a ki gen zo leh a ki thuk zo ngeilo ding hi!" ci'n hong pulak hi.

Mi ading a bangmah ahihloh hang, ko ading asisa hong tho kik hi!” ci-a Zampi, Tonzang Township pan ngaplo pi pi in azakphet in Pu Suan Khan Chin (Khenno’s sangam) in Pu Vungh Sian Lian Zampi a, ani si-delh apai hong zui suk pah hi.

Lamkal (Kalaymyo) pan Pastor Pu Vungh Sian Pau (Khenno’s sanggam) in zong hamsa tang’pi mah in “Ka sanggam ka ngaih luat man hi!” ci-in hong tonkhawm pah uhi. Zampi Innkuan-Yangon leh ZCD-CEC aman theih teng tawh zanni 3:00 pm in Pastor Pu Vungh Sian Pau in kipat thunget hong ngen in hun nop tomkal khat hong uk hi.

Pu Suan Khan Chin in Pu Kai Tuah (Kai Tuah-Khual Khen-Tuah Za Lian-Khen Za Chin) laphuah pawlkhat:

Simlei leh thangvan kal a ngol tui tung a tang leng siam in ka ki hek ngi ngaei hi e;

Tang leng siam in ka ki hek ngi ngaei hi e, vontawi lianu sinlai zang gu bang zen e” ci’n hong sut in, aban ah:

Ceu lui lum suang ai sa hi aw, phung tawh zek zek nuam ing e;

 Kawlt kawl damtui ningzu hi aw, gual tawh dawn dawn nuam ing e” ci-in lunggulh la kigen ngei khat hong gen lai hi. 

A phei lang khat pen ZCD tang in Pu Chin Sian Thang, alang khat pen Pu Song Do Langh, aliang khat pen Pi Cing Gel Niang (Niangpi), aliang khat leu leu pen Pu Kap Khan Khual ki tan hi.

Pu Chin Sian Thang, ZCD-President, in zong Pu Kai Tuah late:

Thang i nen a kapat phu aw, tang ka khan a cik a lakloh ding aw e;

Huang suan zozam ngelkai kung cin no aw e, gua bang hing a cik a ngil lo ding aw e

Lia leh tang tam bang ki tawi un nun nop tom kal khat hi e;

Nun nop tomkal khat hi e huihkhi dam lai kal hi e”, hong sut in Pu Khen Za Chin khanggui hong sut hi. Pu Tuah Za Lian @ Lian San (Thual Zen gal i-cih a, makai khat) a kiphuah “42 mei bang hong khang, na tai o Thual Zen, Lian San India gam dong”cih zong gamvai leh minamvai ading asep teng hong gen khia hi.

 “Pu Kai Tuah pen Zampi khua sat hi-in Mikang (British) kumpi in zong mi thupi khat in ciam teh hi.” cih zong hong gen hi. Pu Khual Khen zong piantit (France) pai khat a hi hi.

Pu Song Do Langh in zong itna bulphuh in hong pai teng lungdam ko in, “Khen Za Chin nu pen ka ni hi-in, ken sa ka gawh zawh leh a hi zong amau sa hong gawh leh a hi zong a ki lawm hi.” ci’n hong pulak khia hi.

Pu Khen Za Chin in “Ka suahtakna ding hong vaihawm pih pen ZCD, hong vanpi teng pen Zangkong u leh nau teng. Lungdam mah mah ing !” cih hong pulak hi. Pastor Khup in annkuang um khopna ding 4:00 pm in thunget khit ciang annkuang ki um hi. Topa sung ah hun leh la teng gual nuam tak in ki zo hi.

Note: Phonetic, awsuahzia, in "Cin" i-cih nop pen "Chin" in malgawm leng dik zaw ding hi.


                        Pu Chin Sian Thang La Phuahte

   
   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.
( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh  e..__._,_.___
 


Comments
Leave a Reply