WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
PictureZCD News Dahpihna leh kipah huai thu

ZCD Township EC khat a hi Pu Kai Khan Khup (S/m Man Niang-USA,nau)in November 22 zan in a it mahmah a zi a ta te leh ,Zomi Zogam ong nu sia vat hi.

 November 22, zingsang lam in zong EC te Form ong fillup lai hi,a mah pen 1990-kum lai a ki pan in,ZNC member khat hi in ZCD ki pat kik teh zawh leh lelh thu hilo ZOMI panpih ning a ci tinten mikhat hi ,khanglai khat a zo peuh lam pawl ning cilo in Minam party ah, a sih dong pang mi khat hi.Tua ban ah a Tanu zong Youth EC ah ong ki hel in,Tedim kim khualzinna  ah zong ong zui kawikawi hi.

 November 23,ni in ki vui a,ZCD makai te a tam zaw party zum  hong ding a ki zin lai tak a hih man in,a om thei Pu Khai Za Nang (Chin State Vice President) pai in dahpihna lai sim in,ZCD flage a luang ki khuh sak in mipi lungsim sua kha mahmah hi.ZCD ngim leh tupna tangtung nai lo in lamkal pan ong nusia Pu Kai Khan Khup hang in adah akap a u a nau a zi a ta te,huhpa kha siangtho in ong heh nem sak ta hen.Minam it in a nuntakna abei mi te mi hampham penpen te hi.


KIPAH HUAI
=========   NLD te Capacity No (7) thu sinna ah December 3--15 dong tentan kah ding in ZCD Myone zum pan Thu vanpi Pu Go Khan Pau (TCBC-Secy;)kah thei hi.Hih tentan ah ZCD pan maki mi 4 ki kah khin ta hi.NLD te in hih tentan pen NLD  sung state/Division ,zui in sam uh a,UNA te pen khat ta ong sam uhi.


-- 

                        Pu Chin Sian Thang La Phuahte

   
   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw, 
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong 
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.
( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e hang,  zaw e gial zaw e..

(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten muang,zawng e muang zawng e...

( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol,khai tam zua aw e...

( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..

( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung lai khuam bang,nang hong gel gel aw.

( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh  e..

 


Comments
Leave a Reply