WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture ZCD Office Zum Guulu Mual Zangsinggial khua
22.12.2013 ni in Kawlpi ZCD Zumpi pan ZCD ma kai pi te'n  Guulu Mual (Zangsinggial) khua ah ZCD Zum hon na mi pi 300 val tawh na sia tak in ki nei zo hi.

ZAT pan Zomi Paul Pau leh Sia Do Khup te zong ki hel in Tha piak na leh thungetna nei uh hi.


Zangsinggial khua mipi te zong tha ngah thei mahmah in ZCD Committee zong nei pah uh hi.

Hih bang in gual zawh na hong pia ih biak Pasian min ih phat masa hi. lungdam

ZAT

 


Comments
Leave a Reply