WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi it teng;ZCD in maban te ki zom toto thei lai in,November
1--December 2,dong khua 21 ki zin thei hi.Khual zinna pen motorcycle
vive tawh hi in khat vei mahmah zong a pei ki tam lo,accident ki tuak
lo,khua hun hoih ahih man in Topa min phat hang.Ciah leh kuan Tai 160
kim bang ki pai hi.

 Tedim kim teng pen,State komiti te leh CEC pan Pu Gin Kam Lian leh Pu
Zam Za Mung te ki hel in Jeep tawh ki pai hi.

 November 19, pan December 2, gungal lam teng pen Motorcycle tawh ki
zin in,a pai teng pen Pu Gin Kam Lian,Pu Pau Do Lian, Pu Zen Khan Khup
(Myone EC) Tuithang ZCD EC pan Pu Zam Sian Lian,Pu Hau Sut leh
Ngalbual khua pan khangno makai Khai te ki hel thei hi.

 1990 lai sang in ki khangto zaw in,zanpuan ,mei cih te pawl nuam
mahmah in,khe tawh paina tamlo hi.ZOMI cih zong tam gen kul nawn lo
in,ih tuntun na ah ZOMI party ki lut ziahziah hi,1990-kum lai ih
khaici vawh te kum 25 a sawt khit teh khaici na popo mahmah ta in
lungdam huai hi.

 A ki gen thu bulpi in Census teh Zomi cih ding ong phal kei phial vua
leh zong bawl lo zaw mai ding cih hi.A thu nihna bulpi ah 1990- lai
ZNC ngimna te ki khello in,Pinlong bulphuh in,Federal Constitution
gelh zawh ding,2008-constitution puah kikna  ah zong UNA,NLD,UNFC tawh
lawng khat in ki ging ding in,Democracy diktak tawh Federal Union suak
sak ding cih bek ki lim gen pen hi.Ki telna ah zo ding party ong lut
un na ong pia ding cih te ki gen lo hi.2015 ki tel ma teitei in Upadi
puah ding thu pitna ki lim gen pen hi.

 Zomi ki nak it mahmah cih ding loh gen ding tam nawnlo hi.
--

                      *  Pu Chin Sian Thang La Phuahte*


   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw,
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

*      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.***


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah
thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e
hang,  zaw e gial zaw e..(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual
in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten
muang,zawng e muang zawng e...( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih
na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal
henkol,khai tam zua aw e...( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng
tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh
lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin
Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi
lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang
pan e.( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw
dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung
lai khuam bang,nang hong gel gel aw.( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang
ciim lengh e.
( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah
bang,kei zong hang lengh  e..

 


Comments
Leave a Reply