WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Dec.30, 2013 ni aa TBCY ah ZCD makaihna tawh i thukikupna ah "Tedim Kipawlna" ii thusun zong tu a Sia Do Suan Mung hong tangko kikna mah bang lian hi. Ka thusun uh athu a la kimtakin Lai in zong kihawm khia hi. Thu tawh iteen hun hi. Pilvaan hun hi. Kipumkhat hun hi. Kikhentaaklo a kikhen a puuk zeelzul zaw ding maw ahihkeh kipum khat a dingto zaw ding maw, ei teel theih ding hun hi. Teel khial lehang khangtawn in kisum ding hi. A beisa hun in i minam hihna i pulaak khakloh man in akisum hi. Tu in i teel theih ding hun hong kipia kiksuak hi. Zomi ihihna legalized siam ding bek kisam hi. 

Pa C.Thang Za Tuan 
Tedim Kipawlna, Yangon 
_________________________________________________________

Kong it Zomi u leh nau akua mapeuh,

Tutung peuhmah kithutuak takin ZOMI ciliai dih ve ni ee. Zomi, Tedim, Chin cihte koi maan zaw cih zong nawlkhin photin kithutuah ding sin limlim leng ut mahmah hang. I sanggam Mizo te in Mizo ciliai thei uh ahih manin eite phakzawh ding hi nawnlo uh hi. India lama i sanggam dangte zong Zomi ah kigawm khin ta uh hi. Zomi pen i kawllukhu ding hi-a, tua nuai ah Teizang, Saizang, Zo, Khuano, Sihzang, Dim, ctp. ihihnate abeituan ding hilo hi. 

Martin Luther lawmpa Philip Melanchthon pen itna nei, mi thukhual mahmah khat ahi hi. Melanchthon in: In essentials, Unity; In Non-essentials, liberty; In all things, Charity na ci hi.  (A lo theilo a thupite ah, Kithutuahna; A thupi lua lote ah, Suahtakna; Na khempeuh ah, Itna). 

Zomi vai pen eimi ta ding athupi mahmah khat ahih manin i kithutuah ding deihhuai mahmah hi. 2015 election teh suakta takin ei deih mi leh party piathei hihang. Zomibup kithutuah kullo hi. Na khempeuh bel itna tawh semin, thu i gen a, lai i gelh zongin itna gim a nam ding thupi hi.

Tutung census vai peuhmah ah kithutuah sawm hamtang dih ni guai. Bangbang i gen hang i kithutuah mateng ma nawt ngei lo ding hihang.  KITHUTUAK TAKIN ZOMI CILIAI DIH NI ci-in akua mapeuh hong zawn ing. 

Zomite gual tawh tan bang kim ding alunggulh leh angaklah den, 

Sia Do Suan Mung
 


Comments
Leave a Reply