WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Democracy Awareness Workshop


Sagaing Regional Office - Kalaymyo, Zomi Congress for Democracy

Thursday, January 02, 2014 [Kap Khan Khual]

ZCD Headquarters:Khangno makai pawl khat tawh Kalaymyo ah Democracy
Awareness Workshop thupi takin tuni, January 02, 2014, in kinei zo hi.
Pi Ningli Hkawn, Kachin Women Association Thailand, in democracy zia
leh tong teng makai 21 te tawh workshop (kupkhopna) 09:00 am pan 04:00
pm dong hong makaih hi.

Pu Gin Khan Pau, president of ZCD - Sagaing regional organizing
committee, in hunhong thugen hong neih sak in, ama thungetna mah tawh
kikupna kipan pah hi.

Thu kikup khitciang khen 3 in kikhen in khen 1 ciat i ngaihsutnateng
zong pulakna kinei lai hi.Hong pai makaiteng sun-ann, niangtui 2 vei,
leh lamsap ding kyat 1000 ta kipia zo hi.

Zingciang, Friday, January 03, 2014, zong Pu Kap Khan Khual, ZCD-CEC
in strategic planning and constituent communication for political
parties thulu tawh kikupna hong makaih lai-ding hi.

Hong pai kipawlna teng:

1. Seven Day Adventist – Conference
2. Munlai Baptist Church
3. Reform Evangelical Church
4. Zomi Congress for Democracy
5. Bethel Baptist Church (ZBCM)
6. Leipi Baptist Church
7. Roman Catholic Mission
8. Galilee Church

 


Comments
Leave a Reply