WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
PictureKI MUH DING SAPNA
Zomi sanggam te; Hih sapna lai tawh ki zui in nong pai ciat ding uh
ong sam ung.

Zomi in code nambat neilo

Gamdang mi ki suak lo ding maw?

Zomi ci in i gelh leh bang phattuamna om ding?

Code nambat neiteng bek gelh mai leng e.

Zomi in kua teng huam ding ? cih dan lung hih mawhna tuamtuam te
dotna hun ki hong in ki muh khopna om ding hi.a nung ah phunphun nawn
lo ding hi.ZEKAI KEINI

 


Comments
Leave a Reply