WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi u le nau,

Yangon khuapi sungah Political Science pilna sin theih nadingin nipi khat thumvei tuition akhawn khongin kikah thei hi.

I. Pu Cin Sian Thang Laphuahte:
Khatna:
(a) Lel dih aw, kap lel dih lai zang aw, pian gamlei leh ka Zodamtui aw, keizong, keizong lel nuam lai veng e.
(b) Keizong, keizong lel nuam lai ing, Panlong a pat Taungyi ah, UNO dong, lel to laivang e.

Nihna:
(a) Tang ka henkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw.

(b) Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.

Thumna:
(a) Sinthu a pha ngai ing aw e, tongdam a nem a ngai ing e.

(b) Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi'ing ee.

II. Mipi in Pu Cin Sian Thang aki phuah Zola Awkaih:

Khatna:
(a) Guallel sinthu, thangtam lai ah Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah thang zaw e.

(b) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw zang kamkei sa'ng hang zaw e hang, zaw e gial zaw e..

Nihna:
(a) Z N C leh, N L D lung lai nahual na, pian gamlei Zinbang ling e, gual in gen lua e.

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua gam ading inzong zatam ten
muang,zawng e muang zawng e.

Thumna:
(a) Sesumthang leh, langlam libang cingding lai ah cinthupha tem, bang deihna lian e.

(b) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal henkol, khai tam zua aw e.

Lina:
(a) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo bang pang khawm lengtung Sianmang in, awi ding muang veng e.

(b) Tung Sianmang in, awi ding muang veng lai zom tung mu van laite tawh lunglai khau bang, hual khawm lai leng e.

Ngana:
(a) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin Sian,Thang aw tuang ve aw.

(b) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a, milai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.

Gukna:
(a) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

(b) Zogam lei a, dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang pan e.

Sagihna:
(a) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw dai phui, gua bang hong hah aw.

(b) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lunglai khuam bang,nang hong gel gel aw.

Giatna:
(a) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang ciim lengh e.

(b) Nangbang pil, nangbang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah bang,kei zong hang lengh e..

ZCD

 


Comments

nice
02/11/2017 08:35

well

ReplyLeave a Reply