WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Tu ni in ASSK kalay tung in, ZCD leh Kalay NLD ten Vanlengkuan ah dawn
uhi. Sianhong Hotel ah ki nga in (ZCD,Sagaing zumpi mai) ZCD ten Puandum
pi khat silh sak uh a tua mah silh kawm in thu gen hi.


Zingsang teh Sanghuhna apiak Zonuamzang ah pai ding hi. ZCD pan motor
nih mah in zui ding uhi.Kalay NLD te thu khual bilbel uh in,ZCD zong
ong zawn uhi. Tedim pai suak ding a,thu genna nei ding cih thu kiza
hi.Tu ciangciang Tedim NLD ten Party tuamtuam te zawn cih ki za nai lo
hi.

ASSK ngaih sutna leh Myone a om NLD party makai te ngaih sutna,a ki
lam dang a hihna ASSK thu gen ngai photphot ni. ASSK pen Party khat
bek makai maw?Gam buppi Democracy deih te makai maw? cih ki tel hak
kisa hi.A mah in tel mipi in tel zo nailo,tuam neih sawm dan om cih
ding hi.

ZCD iNFO

 


Comments
Leave a Reply