WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Zomi pih teng,

Zomi te pawi pi pen January 24,2014 ni zingsang nai - 8:00am pan Ni
tak nai 4;30pm dong,
KawlpiGalilee A.G  Biak inn ah Biakna pawlpi-83 panPastor,Upa teng,ZCD
C.E.C lehKawlpi
E.C teng, GZA(Kawlpi),ZOFA,ZYA,Zotimes,Tongsan,Tongluan,Voice of
Zomi,UZO te leh,mipi 600 val in pawipi ong sim thei uh hi.

Thu kim na 1- Census ciang Minam mun ah 914 ZOMI gelh ciat ding mipi
ki thu kim hi.
                 2-ZCD,GZA,ZYA,ZOMUS tawh Census vai  khut ki len in
sem khawm ding
                  thu kim na ki nei thei hi.Na sep pen maikha(Feb)pan
ki pan ding a Zomi te
                  tenna a khua khua ah ki pai ding hi
Nitak hun nai  8:00 pan 10 dong Lasak na- ZOMUS(Kalay)in ong makaih a
Music Band (3)
bang ong ki hel thei uh hi.Mipi (2000)val in pawipi ong sim thei uh hi.

Thu gen teng;
              -Pu Cin Sian Thang (President ZCD)
              -Pu Khai Deih Tuang (MP,USDP-Kalay)
              -Pu Kham Lian Khai ( Mayor,Municipal-Kalay)
              -Dr Man Hau Cing
              -Rev.Dr Thawng Do Thang
              -Pu Gin Kam Lian (ZCD Statement simna leh hawm khiat na)

Zam Mung
--

                      *  Pu Chin Sian Thang La Phuahte*


   1. Lel dih aw Kap lel dih lai zang aw, pian gam lei leh ka Zo damtui aw,
   keizong, keizong lel nuam lai veng ee;
   2. Keizong, keizong leel nuam lai ing, Panlong apat Taungyi ah, UNO dong
   leel to laivang ee.


   1. Tang kahenkol thangta zawm aw, Zolun Alsi thang zawm aw;
   2. Zolun Alsi tu bang asuan thangvan phesak kei hing ee.


   1. Sin thu a pha ngai ing aw e, tong dam a nem a ngai ing ee;
   2. Sin thupha leh I Zogam kuam ka ngaih man a tul hi’ing ee.

*      Mipi in Pu Cin Sian Thang Aki phuah Zola Awkaih.***


( a ) Guallel cinthu,thangtam lai ah  Zogam zuapa sitni Cin Sian, Thang mah
thang zaw e..

( b ) Sitni Cin Sian,Thang mah thangzaw  zang kamkei sa'ng  hang zaw e
hang,  zaw e gial zaw e..(a) Z N C leh, N L D lung  lai nahual na,pian gamlei ziin bangling e,gual
in gen lua e..

( b ) Ziin bangling e,gual in genlua  gam ading inzong  zatam ten
muang,zawng e muang zawng e...( a ) Sesumthang leh,langlamlibang cingdinglai ah  cinthupha tem,bang deih
na lian e.

( b ) Kawlciang tawilo,dolaima ciang na suan suan a gam a ding in ban zal
henkol,khai tam zua aw e...( a ) A kum a sim,sawmnih cing ta zuatawh ma lo  bang pang khawm leng
tungsianmang in,awi ding muang veng e..

( b ) Tungsianmangin,awi ding muang veng lai zom tung mu van lai te tawh
lung lai khau bang,hual khawm lai leng e..( a ) Ka gam lung tup,tui bang tung aw U.N.O aw Daw Suh Kyi leh Sitni Cin
Sian,Thang aw tuang ve aw.

( b ) Sian aw bat lei,bangphul nuam veng dota ngal khuai hang te bang a,mi
lai sum lu pal a lak na hen luang za tam a tham na hi e.( a ) Mar gam kuam a,ciin thang ki lel zua tawi Thang Lian Pau aw dam ve aw.

( b ) Zogam lei a,dota sangbang nang na not a tu in tui liim,nga bang siang
pan e.( a ) Zotavontawi,lungmuan na ding tungmu van lai ka phungpi lun Sian aw
dai phui,gua bang hong hah aw.

( b ) Sian in gua bang,hong hah hen la zua thang leh tun,min lun tawh lung
lai khuam bang,nang hong gel gel aw.( a ) Gual in va bang,ka pil ci a pil ka hih leh nang bang pil,nang bang
ciim lengh e.
( b ) Nang bang pil,nang bang ciim lengh a hang ka hih leh zong nang mah
bang,kei zong hang lengh  e..

 


Comments
Leave a Reply