WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

ZOMI IT TE; Census vai tawh kisai in ZCD in Party zum hon cil akipan ki gen khin hi.December 10,2013 ni in zangkong Hlutdaw ah Minister U Khin Yi in, party 33 ong sam in Census sep zia ding ong gen in,codinglist leh Ques; 41 te ong gen khia hi.form te zong ong pia in tua pan ZCD in Census teh gelh ding dan te a ki cian in ki tel pan hi.Copy ki bawl in tua pan kitangko khia hi.Code sung aomlo te Other 914 ah gelh thei cih teltak ong gen in mipi tung ki thei sak pah hi.Party te a thei masa ki hi bilbel hi.


Tu in zong VOA interview pan ong gen kik leuleu in ki tel semsem ta hi lungdam huai mahmah hi.ZCD in hun tom lua sa in kua mahmah in ong ki pan khia ding aci omloa hih teh Party Policy bulpi / Chin hilo ZOMI hi ung a ki cici kum- 25 -a sawt khit teh TOPA ong lamlahna hi ci in ip sung sawk in ki diang khia pah hi.Party vai bek hilo ahih man
in,GZA,ZYA,ZCLS cih dan Zomi min pua khempeuh tawh a munmun ah ki semsem ta hi.,Hi thu pen Pasian nasep zah phial bang in mikim inn lusi khua kim ah gen kisam a, thu hamsa pi khat hi.Zomi it khempeuh in om nana mun ciat pan ong diang khia ta un.

Minam dang te Minam pi khat din theihna ding sisan naisan,luang in a nuntakna ki pia uhi.Ei pen ei khut tawh zong gelh ding hilo lai ih kam pan Kei /Ko Inn kuan ZOMI-Other 914 - ah ci bek ding hi, hi zong a lamdang in TOPA in tawldam tak in ZOMI minampi khat suah ding ong gel sakna hi,ci theini.

Tua hi ZCD in tel,tak in kan in ong ki gen khia hi,U leh Nau te aw bangbang ahi zong ong um mai un ko a ding hilo hi, lam ong ki khialh pihlo ding hi,maban khempeuh Khempeuh ZCD in sitan in ong pang ding hi,Vote ngah nang hi peuh mah lohi.Kitel ciang na ut peuhpeuh uh pia unla tutung ZOMI mah na ci ta un itna tawh ong thum ung.

lungdam
KLian

 


Comments
Leave a Reply