WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
ZOMI IT MAHMAH TENG
Census ciang Zomi gelh ding vai pen khua khat khit khua khat han ciam tak in ki paipai hi.


Tedim gam Tuithang Zomi namni pan khua 40 phial ong pai uh a,a
khuakhua pan kosale ki seh pah in gungal saklam teng bel a gelh khialh
loh ding thupi Zomi bel gen kul vet lo in lungdam huai hi.Tu ni zong
Mualbem,Buan,Ciahlam teh Saizang ah Zomi gelh zia ding ki tangko khia ding hi.Tonzang gam Tonzang kim khua te leh gungal lam ah Pu Do Khan Lian(ZCD) leh Rev.Khen Lian Mung.(EBC,Pastor)te makai in,Coming Monday
ciag kuan khia ta ding uhi.

March nipi masa sung in Tedim gam gungal tuitawlam leh khuano kualzong ki pai kawikawi ding hi.ZCD khangno te leh TYF te tentan kipia ding a,kikuan sak ding hi.Cikha khua bulphuh in maikal sung Tedim pan ZCD te makai in ki kuan leuleu lai ding hi.

Zomi it u te nau te aw, pawl khat in,ZCD makai kei leh cih zong gengen uh a,tu ciangciang ko ong sem nung ci in a ki pan khia party khat zong a aw ki za lo hi ki ngakngak leng hun tom lua a hih man in,a sem khawm nuam khem peuh tawh ki semsem hi.Tu ciangciang Party vai ki gen lo in ZCD ong lut kei un,Vote zong ong pia dah zaw unla Census teh na kam uh tawh Zomi 914 ah na ci mai un ki ci zaw hi.Zomi cih hang in,kitel teh Party ut peuhpeuh ki pia thei lel hi. 2015-kum ki tel sang in ZOMI ta ding na lianpi khang sawnta ding sep theihna hun hoih hi ci thei ciatni.Tuithang ah ong pai khua teng Population a ki gawm teh ZOMI gelh ciat leng tulsawm thum kim pha thei dinghi.

ZCD te a peuh hi ci in agengen ten zong bang mah sepna om tuan nailo hi U Te NAU TE aw,lung hi mawh kei un Tedim,Tongzang,Cikha gam ah a tawm peh 70000 ki ngah ding hi.,A hih hang in i vekpi in gelh zo ciat leng chin state ah Zomi pen seh thum suah seh khat kipha ding a,Zomi maban sep ding te lampi ki hong zo pan ding hi.Hi ZOMI Census vai ah sum leh pai,thagui,thatang a pia khia mi te a mimal leh Innkuan sung ah,a lamdang in Topa thupha ong tung ta hen.

lungdam

gin kam lian
 


Comments
Leave a Reply