WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Sent from my iPhone March 30,, 8:00. am,pan Khua sung vengli ah Census ki panta in,tuni ciangciang Zomi ci tam mah mah in,tua lo,Zo,Sihzang,Teizang ,Tedim,ci bel khat leh nih bang bek om dan hi. Suangsang,Ngalbual khua te ah man ta in Zomi vive kici Khin hi.Tuithang,Tungzang,ah zong a zawhna ciangciang Zomi mah ki cici lai cih phone ong ho Uhi.Heilei ah zong tu ciangciang Zomi ci tam zaw in Teizang ci bel Innkuan thum om pan ci uh hi.


Gin Kam Lian
 


Comments
Leave a Reply