WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
PictureUnion Day ah Pu Suanmang Kihel
A 67 veina Kawlgambup Ni (Union Day) pen tukha February 12,2014 ni-in Nypyidaw City Hall ah h thupitak kibawl a, President Thein Sein i zi min tawh Kawlgam sunga om Party khempeuh pan President sam ciat uh hi. ZCD party pan Pu Chin Sian Thang (President of ZCD) manlahna tawh kihelthei lo ahih manin, ama tangin Pu Cin Suan Mang (Treasurer- ZCD) va kihelthei bek tham loin, President U Thein Sein in Ankuang umpihna nasiatak neihpih uh cih kiza hi.

President Thein Sein i nitak ankuang umna ah Tutzia pen gual 1 na ah Kumpi teng 3, Gual 2 ah Minister te, le Thumna ah Party pan kisam President teng, MP te pen anung lam gualah tusak uh ci hi. Kumpite nupa, kumpi 2, 3 leh a zite, U Thura Shwe Man, U Khin Myin Oo le a zi banah Kawlgam ulianpi 6 te tawh zong khut kilen in holimna tomkim nei thei lai hi. Zomi vai bekbek mah na genpih kha ahih manin, amaute bil ah Zomi cih pen limzak mahmah ta uh ci-in Pu Suanmang in gen hi.

February 12,2014 ni sun-an (Lunch) pen Unoin Election Commission ah makaipi (Chairman) ahi U Tin Aye in a inn ah thupitak mahin anvakna neihpih in, tua laiah Union Election Commission Board member teng zong kim uh hi. Tua annekna mun ah Pu Cin Sian Mang (Treasurer) le U Nyunt Tin tukhawm kha uh ahih manin, tua munah tulaitak i buaipih mahmah ahi Zomi census vai genpih thei hi. Amah pen abeisa 1971-1979 sung Kawlpi ah om ngei ahihna thute holimpih cih Pu Suanmang i tungtawn in kizasawn hi. Tua banaah U Htay Oo (Vice-chairman of USDP) zong tawh holimna tom khat sung nei thei-in, O Htay Oo in agenna ah " Khangno te hong hanciam un " cih tha piakna nei cih Pu Suanmangin gen hi.

Tutdan pen gual 1na ah kumpi 3 Gual 2 ah minister te. Thumna ah party aa president te hi. MP te pen anung lam ah hi. Hun pen khen nih hi. Kumpi pa leh azi, kumpi 2, 3 leh azi. U Shweman,  U Khin Myin Oo le azi. Kawlgam aa lianpi 6 te tawh khut kilen kha ingin cih Pu Suanmang in gen hi. Pu Suanmang in bel Zopuan mah sil litlet in angtang mahmah hi ing ci. Tua teh Kumpipate nupa le Uliante tawh akikhutletnate TV ah suak ahih manin, a mukha peuhpeuh in Phone hong set pah ziahziah cih zong Pu Suanmang in Tongsan tanute tungah gen hi. Nitak lam Ngein laam tuamtuam akilah khit (10:30Pm) hun in Bus tawh Yangon lam zuanin ka ciah suak hi cih tawh tutung Nyipydaw paina thu mahial hi.

Tua banah ZCD President Pu Chin Sian Thang leh ZCD Secretary -3 na Pu Pau Lun Min Thang te zong Myanmar Census bawlna ding tawh kisai Honna pawipi kah dingin March 1,2014 (4:30 Pm) hunin Yangon pan Nyipydaw paithei uh hi. Tua laiah Kumpipa zong kihel dinga, Nitak annekna (Diner Party) zong thupitak neikhawm ding uh cih kiza hi. Hih bangin ZCD makapite Zomi minpua in va kihelthei uh ahih manin, Kumpite in Zomite hong neumuh thei nawnlo ding cih kilamen semsem hi. hon pawin Zomi min mah hong kilawh ding, hong kitheih ding utna ngimna lianpi tawh ZCD pan in a kipai ahi hi.
nawnlo banah Pasian in Zomite hun tungsak taktak ta cih i lametna Ni thak hongsuak ta hilo hiam ci-in Tongsan Media in upna le lametna lianpi i nei hi.


Reported by: Pu Cin Suan Mang (Treasurer of ZCD)


 


Comments
Leave a Reply