WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi laina teng; Census pen tuni ciang in,Tedim ,Tonzang gam ah a ki zo dekdekta hi.Kei zakna leh thu ong ki puak zia ah bel 95% in Zomi gelh sak cih thu hi.

 A hih hang in ih Tedim khaupi sung veengli ah,a nawngkai pen ong suak hi,Zomi te khuapi a ih ngaih sut Tedim khuk sungah ,bang hang hiam thei khang MANTA KHAL GAH IH NEEK HANG MAW ? NAHTANG TO LAWK IH NEEK MAN MAW ? Lai thei zaw deuh leh sum tawm anei zaw deuh pawl in,ZOMI pen zadah mahmah uhi.Code nei ing ci in Tedim,Saizang,Khuano,Teizang mah ci ciat uh a, ahih hang in,khut kuak khat zah bek bel phak tuak hi..Kawlgam khuapi Yankong ah zong pil ih sak pawl khat in,Tedim ci  lailai mawk uhi.

 Sanggam te aw; Bangbang ahi zong in,Topa ong thukim pihna tawh ZOMI in thupha ngah ding Ready khin ta in Zomi bel 90% ding hi ta hi.Zomi ut nailo pawl ong tawm zaw a hih teh pau ki dawmni,Tedim khua ah pawlkhat pen Zomi kici a tam teh lungham mahmah uh in,Vompi halung vei bang uh ahih teh ei a tam zaw Zomi deih pawl ki niam khiat ciat ni.HAKA khuapi ah zong sazian la pawl in Zomi code omlo cih sak in tu mahmah in Naypyitaw Census komision zum na ho pah ning.

 Topa thupha piaksa Zomi min ki tawisang ta hen.Hih Zomi vai in Politics makai te GZA,makai te hamsiatna  tampi, phunsan na tampi ngah uh a,tua teng Topa in,Thupha lam ah ong hei sak ta hen. (gin kam lian ,Zomi te kikhen keini )
 


Comments
Leave a Reply