WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Thurday, April 24, 2014 [Kap Khan Khual]

ZCD.Info HQ: Saturday, April 19, 2014: 10:00 am – 12:30 pm, sung ZCD makai te’n Party hunzui in kalsuan zia ding Tedim- ZCD Chin state zumpi, ah ki kumkhawm in thukimna hawnkhat a-ni mah-in kipsak pah hi.

President Pupi’n “Ngaihsutna teng suakta takin pholak ding!” cihtak mah in Vangteh, Kaptel, Tuithang, Suangsang, Tedim, Kalaymyo, Tamu, Yangon pan-a makai te’n thu ki sungte kumkhawm ziah ziah uhi.

Chin state President Pu in “Chin state pen Zomi land a laih zawh nading ka vision hi!” cih pen President Pupi’n “1971 kum in ka pano mualsuang (Zampi) ah Zomi land a gelh khin zo ing; tua mualsuang mu a…. hih a ci hi ni teh!” cih bang in state min ding akipan Zomi gam ah Zomi mah in thu nei in gam leh minam suaktatakin khantoh theih ding thute, lampite ki kumkhawm theih hi.

ZCD zum hon nailoh munte May, 2014 sung in hon zawh nading hanciam lai ding zong GS Pupi in pulak hi.

ZCD meeting ngeina bang in kipat thunget leh tawp thunget nei tang tang in; hun leh vai teng khem peuh Topa ki-ap mahbang in Topa’n gual zawh pih hi.
Meeting kahte:

1. Pu Chin Sian Thang, President- CEC

2. Pu Gin Kam Lian, General Secretary- CEC

3. Pu Pau Lun Min Thang, Secertary- CEC

4. Pu Cin Suan Mang, Treasurer-CEC

5. Pu Kap Khan Khual, Information-CEC

6. Pu Khual Za Nang, Vice President-Sagaing Region

7. Pu Kam Suan Mung, Secretary II- Sagaing Region

8. Pu Vungh Za Khup, Assistant Treasurer- Sagaing Region

9. Pu Zam Khan Suan, President-Chin State

10. Pu Do Khan Lian, Vice President- Chin State

11. Pu Ganesh, Tamu

12. Pu Zen Khan Awn, Auditor-Tedim

13. Pu Hau Khan Dal, Accountant

14. Pu Vungh Sian Thang, Member

15. Pu Pau Hon Thang, Member

16. Pu Pau Lam Tuang

17. Pu Suum Suan Lian, Vice Secretary- Chin State

18. Pu Thawng Za Kam, Kaptel

19. Pu Sut Goh Cin, Sakollam

20. Pu Dong Suan Lian

21. Pu Kap Thawn Mung, Information

22. Pu Vung Khaw Thawn, Information

23. Pu Thawng Zam

24. Pu Kham Sian Khup, Patron

25. Pu Cin Theu Mang

26. Pu Mung Khen Kap

27. Pu kam Sian Mang, Tedim

28. Pu Pau Do Lian

29. Pu Zen Khan Khup, President-Tedim Township

30. Pu Zam Za Sawm, Tuithang

Note:

· Pu Kumer innkuan in kel khat, leh niangtui hawmkhat tawh meeting kahteng sunann vak hi.

· Pu Ganesh in meeting kahteng niangtui hawmkhat vak hi.

· Pu Tual Khen Kham (Kha Kham) in Kalaymyo leh Yangon delegate teng nitaakann vak hi.


 


Comments
Leave a Reply